Pradinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas Vilniuje | Vitlio Licėjus
LT EN

Pre-primary education

Pre-primary education nuotrauka
[:lt]Vitlio licėjus teikia valstybinius standartus atitinkantį technologinės bei inžinerinės krypties priešmokyklinį ugdymą, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą. Licėjaus bendroji mokymo programa grindžiama humaniškumo, demokratiškumo, atvirumo (kaitos) principais. Jūsų vaikas įgis ne tik bendrinių mokslo žinių, bet taip pat bus ugdomas individualiai, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko specifinius poreikius. Vitlio privačios mokyklos pedagogai užtikrina visokeriopą aukščiausios kokybės vaikų nuo 6 arba 5 metų priešmokyklinį inžinerinį ugdymą, o paskui mokymas tęsiamas 1-4 pradinėse ir 5-8 pagrindinėse klasėse.  

PAGRINDINIS UGDYMAS

    Pabaigus pradinį ugdymą, mokiniai turi galimybę tęsti kryptingą ugdymą Vitlio licėjuje. Vitlio licėjus įgyvendina pagrindinio ugdymo I dalį (5-8 klases).  PAGRINDINĖS LICĖJAUS KRYPTYS:  
 • STEAM
 • INŽINERINIS UGDYMAS
 • TARPTAUTINĖ KEMBRIDŽO PROGRAMA
 • KRYPTINGAS MOKINIŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ UGDYMAS
 • UŽSIENIO KALBŲ MOKYMAS
  Prieš prasidedant mokslo metams su mokinio tėvais suderinamas individualus ugdymo planas, kuriame numatomi privalomi ir pasirenkamieji dalykai, konsultacijos mokslo metams. Vitlio licėjuje pagrindinis ugdymas sudarytas iš 7 dalykų sričių:  
 1. Gamtos mokslų. Kembridžo gamtos mokslų programa ir Integruoti gamtos mokslai (susideda iš gamta ir žmogus, biologija, chemija, fizika). Ir pasirinktinai Gamtamoksliniai tyrimai, Aplinkotyra, Aplinkosauga bei Medžiagotyra.
 2. Matematikos ir IKT. Lietuvos ir Kembridžo matematikos programos. Ir pasirinktinai Programavimas, IT taikymas, Grafinis dizainas ir 3D modeliavimas.
 3. Inžinerija. Inžinerija, Machatronika, Robotika. Ir pasirinktinai: Medijų inžinerija, Elektronika, Drabužių modeliavimas ir dizainas.
 4. Socialinis ugdymas. Integruojama Kembridžo „Global perspectives“ programa, Istorija, Geografija, Dorinis ugdymas. Ir pasirinktinai:  Ekonomikos ir verslumo pradmenys.
 5. Dailė, muzika. Pasirinktinai: Teatras, Šokis.
 6. Užsienio kalbos. 3 užsienio kalbos: Anglų kalba, Ispanų kalba. Ir pasirinktinai: Rusų arba Vokiečių arba Prancūzų kalba;
 7. Sveikos gyvensenos ugdymas. Kūno kultūra. Pasirinktinai: Psichologija, Emocinio intelekto lavinimas.
    Inžinerinis ugdymas licėjuje vykdomas ne tik inžinerijos pamokos metu, bet yra integruotas į 7 dalykų (Gamtos mokslų, Matematikos ir IKT, Inžinerijos, Socialinio ugdymo, Menų, Užsienio kalbų, Sveikos gyvensenos ugdymo) sritis. Integruotas inžinerinis ugdymas susideda iš šių sričių:
 1. Mechanikos inžinerija
 2. Chemija ir bioinžinerija
 3. Energijos inžinerija
 4. Dizaino ir civilinė inžinerija
 5. Informatikos inžinerija
 6. Medijų ir audiovizualinė inžinerija
 7. Inžinerijos istorija ir filosofija
 8. Inžinerijos procesų modeliavimas
  Plačiau apie pagrindinį ugdymą:   Pabaigę pradinę ugdymo programą mokiniai turi apsispręsti, kuriuo mokymosi keliu pasukti pirmajame pagrindinio ugdymo (5–8 klasių) etape. Vitlio licėjuje baigusiems keturias klases suteikiama galimybė tęsti kryptingą ugdymą, o ieškantiems aukštos kokybės tiksliųjų mokslų kviečiama mokytis Vitlio licėjaus Antakalnio padalinyje ir nuo penktos klasės pradėti naują mokslų etapą.
Vitlio licėjuje išskiriamos kelios mokymosi kryptys, kurios pasižymi ypatingu dėmesiu inovatyviam ir įtraukiam mokymuisi. Tai STEAM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, matematika), inžinerinis ugdymas, tarptautinė Kembridžo programa, kuri Vitlio licėjuje apima tiek pradinio, tiek pagrindinio mokymosi etapus, kryptingas mokinių informacinių technologijų ugdymas bei užsienio kalbų mokymas.   Mokiniams ir jų tėvams itin patogu, kad prieš mokslo metų pradžią suderinamas individualus ugdymo planas – pasirenkami privalomi ir pasirenkamieji dalykai. Tad mokymosi eiga paruošiama atsižvelgiant į vaiko poreikius, smalsumą, motyvaciją mokytis ir individualius gebėjimus. Taip pat privati mokykla Vilniuje mokiniams numato ir individualias konsultacijas visus mokslo metus.   Sudarant individualų planą reikia atkreipti dėmesį, kad pagrindinis ugdymas nuo penktos klasės Vitlio licėjuje sudarytas iš septynių dalykų sričių. Pirmąją sritį sudaro gamtos mokslai, kuriuose privalomi dalykai yra Kembridžo gamtos mokslų programa ir integruoti gamtos mokslai, jungiantys biologiją, chemiją, fiziką bei gamtą ir žmogų. Pasirenkamosiomis pamokomis siūlomos gamtamoksliniai tyrimai, aplinkotyra, aplinkosauga ir medžiagotyra.   Antroji sritis – matematika ir informacinės komunikacinės technologijos (IKT), kur pagrindiniai dalykai yra Lietuvos ir Kembridžo matematikos programos bei informacinės technologijos, o pasirenkamieji – programavimas, IT taikymas, grafinis dizainas ir 3D modeliavimas.   Trečioji sritis skirta inžinerijai. Čia jungiami tokie privalomieji dalykai kaip inžinerija ir pusmetį trunkantis projektinis inžinerinės krypties darbas bei pasirenkamieji – mechatronika, robotika medijų inžinerija, elektronika, drabužių modeliavimas ir dizainas.   Ketvirtojoje srityje mokoma socialinio ugdymo dalykų – istorijos, geografijos ir dorinio ugdymo, į kuriuos integruojama Kembridžo „Global perspectives“ programa. Taip pat mokiniai gali pasirinkti ir  ekonomikos bei verslumo pradmenis.   Penktoji sritis – meninis ugdymas. Čia pagrindinis dėmesys skiriamas dailei ir muzikai, o iš pasirenkamųjų dalykų siūlomi teatras ir šokis.   Šeštoji sritis – kalbos. Čia lietuvių ir anglų yra pagrindinės, taip pat mokiniai turi galimybę pasirinkti, kokios antrosios užsienio kalbos norėtų mokytis – vokiečių, rusų ar prancūzų. Trečiąja pasirenkama užsienio kalba siūloma ispanų.      

PRADINIS UGDYMAS

  Kai vaikui tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (arba 6 metai, jei priešmokyklinis ugdymas buvo teikiamas metais anksčiau), pradedamas pradinio ugdymo procesas. Vitlio licėjuje greta elementarių bendrinių vaiko kompetencijų formavimo – dorinio, kalbinio, matematinio, socialinio, meninio, sveikatos ugdymo, ypatingas dėmesys yra skiriamas technologiniam bei inžineriniam ugdymui. Ši mokykloje įgyvendinama specializuota programa yra paremta mokslinių tyrimų praktika, ji žadina vaikų smalsumą, inovatyvumą, padeda kūrybiškai spręsti realaus gyvenimo situacijas. Dėl to pradinį ugdymą Vitlio licėjuje pabaigę mokiniai geriau suvokia pasaulyje vykstančius procesus ir pasitelkę inžinerinę kūrybą lengviau įveikia problemas. Privaloma pradinio ugdymo programa trunka 4 metus (1-4 klasės), o ją pabaigus įgyjamas pradinis išsilavinimas. Po jos vaikas jau yra pasiruošęs pereiti į kitą formaliojo ugdymo etapą – pagrindinį ugdymą.  

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

  Vienas iš reikšmingų vaiko ugdymo etapų yra priešmokyklinis ugdymas. Siekiant, kad vaikas užaugtų kūrybinga asmenybe ir atskleistų savo talentus, svarbu kryptingai veikti pozityvaus asmenybės ugdymo linkme jau nuo mažų dienų. Ankstyvas vienerių metų trukmės pasiruošimas mokyklai padeda vaikui geriau adaptuotis vėlesniame pradinio ugdymo etape, leidžia susipažinti su mokymosi tvarka, procesais, suteikia pasitikėjimo savo jėgomis ir užtikrina sklandžią vaiko raidą.   Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio priešmokyklinis vaikų ugdymas Lietuvoje yra privalomas. Jis pradedamas teikti vaikui, kai tais pačiais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai arba gali būti pradedamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, nei vaikui sueina 5 metai (pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatas). Esminis šio vaiko ugdymo etapo tikslas – pažinimo, socialinės, komunikavimo, meninės, sveikatos kompetencijų lavinimas. Institucinis priešmokyklinis ugdymas, nepriklausomai nuo to, ar vaikas lankė darželį, sukuria pagrindus ir prisideda prie vaiko sėkmingo mokymosi, bendravimo ir socialinių įgūdžių vystymo tolimesniame gyvenime. Priešmokyklinukų atliekamos užduotys padeda įsisavinti elementarias žinias, formuoti vertybines nuostatas, stiprinti intelektines, fizines bei emocines galias.   Visgi šių laikų vaikams jau nebeužtenka įgyti tik bazinių kalbinių ir matematinių žinių. Todėl nuo mažumės turi būti nuosekliai ugdomas ir gebėjimas laisvai valdyti technologijas, informacinius srautus, mokytis užsienio kalbų, spręsti problemas tiek individualiai, tiek komandoje, parodyti savo galimybes, o kartu prisiimti ir atsakomybę už sprendimus.   Vitlio licėjaus pedagogų uždavinys yra ugdyti kiekvieną vaiką kaip individualybę, atskleisti vaiko gebėjimus, juos tobulinti. Priešmokyklinis ugdymas mokykloje vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą bei integruojant pasaulyje pripažintą tarptautinę Kembridžo programą. Licėjaus pasirinktas modelis – inžinerinis, STEAM, kryptingas mokinių IKT ugdymas – leis išauginti ne tik išsilavinusius piliečius, bet ir kūrybingus vaikus, kurie sugebės originaliai, efektyviai ir kritiškai mąstyti.   Tėvai, besidomintys priešmokyklinio ugdymo programa Vitlio licėjuje, yra visada laukiami individualiam susitikimui ir pokalbiui, kurio metu detaliau supažindiname su mokykloje taikomais vaikų lavinimo metodais, priešmokyklinukų dienos režimu, veiklomis ir tvarkaraščiu bei atsakome į tėveliams rūpimus klausimus.   Priešmokyklinio ugdymo grupę mūsų mokykloje pabaigę vaikai bus pasiruošę tvirtai žengti į dar įdomesnį ir brandesnį pradinukų pasaulį. O pirmoji klasė nebebus pasitinkama su nežinomybe, baime ar nerimu. Licėjuje atmosfera yra paremta tarpusavio supratimu bei pagarba, čia kuriame saugią aplinką, kurioje tyrinėjame, mokomės žaisdami ir nepamirštame džiaugtis vaikyste. Privalomas priešmokyklinis ugdymas su mūsų specialistų pagalba atitiks individualius kiekvieno penkiamečio ar šešiamečio poreikius, sugebėjimus ir charakterio ypatybes.  [:en]One of the most important stages in a child’s education is pre-primary education. For a child to develop into a creative personality and to reveal their talents, it is important to take targeted actions for the purpose of a positive personal development since early days. The lyceum aims at developing every child as an individual revealing the child’s abilities and improving them. The direction of the education chosen by the lyceum – engineering, targeted ICT education of pupils, STEAM – will allow developing not only educated citizens, but also creative children, who will be capable of original, effective and critical thinking. The pre-primary education is carried out in accordance with the General Pre-primary Education Curriculum approved by the Minister of Education and Science, as well as by integrating the world-renowned international Cambridge program. Pre-primary education is compulsory in Lithuania. A child starts a compulsory pre-primary education the calendar year when they reach the age of 6. Upon a decision of parents (guardians), pre-primary education can be started earlier, but not earlier than the age of 5.   The Vitlis Lyceum provides primary education in compliance with the state standards along with an engineering education. In Lyceum, the education is based on the principles of humanity, democracy and openness (change). Your child will not only gain knowledge in the fields of general sciences, but they will also be educated individually, taking into account the needs of every child.   Specialists of the Vitlis Lyceum will ensure a child’s well-rounded primary education.[:]

In the Vitlis Lyceum, pre-primary and primary education are organized in accordance with the following provisions:

 • A belief in the best beginnings of a child. A support to children's meaningful ideas, joy over their achievements.
 • New information is presented in the context of a child’s life experience.
 • Learning is achieved by doing. Theoretical knowledge is given during and consolidated through practical activities.
 • A teacher and pupils are equal participants in the educational process.
 • The educational process is based on the knowledge of the physical, mental, social and cultural peculiarities of the pupils' age group.
 • The goal is for pupils to experience the joy of learning and discovering, the success of studying and activities.

DIRECTIONS OF THE LYCEUM

 • ENGINEERING EDUCATION

  The Vitlis Lyceum complies with the Engineering Education Curriculum in the Special Education approved by the order of the Minister of Education and Science of the Republic of Lithuania on 8 August 2014.

   

  Taking into account the needs and abilities of pupils, the lyceum provides them with the opportunity to develop not only general, subject competencies, but also the engineering competence that aids in comprehending the steady alteration of the surrounding world, its issues and opportunities to contribute to the changes of the post-modern world.

   

  The engineering education (i.e. education based on the achievements of the engineering thought, engineering creativity, engineering science and engineering research practice) is based on the view that scientific, engineering and artistic creativity interacts synergetically in the modern culture, and it is the engine for the progress of a modern society.

   

  The aim of engineering lessons is for pupils:

   

  to recognize and monitor engineering products, processes, systems, to analyse engineering solutions, to understand their purpose and nature, to comprehend the importance of the engineering creativity and technological progress in human life, their links to the natural, social and cultural environment and to apply engineering knowledge and abilities for solving various real-life environmental, environmental protection and sustainable development issues;

   

  to explore the environment, raise questions and formulate hypotheses, to plan and perform consistent research, to summarize the acquired data, to assess their sufficiency and validity, to identify errors and correct inaccuracies and to formulate substantiated conclusions;

   

  to create and simulate engineering processes and systems, to operate freely in the field of new media and digital technologies, to apply scientific and technological knowledge and skills during the performance of interdisciplinary engineering projects;

   

  to analyse, master and apply methods of engineering creativity, simulation, prototype creation, project management and implementation, as well as problem solving and assessment skills; to develop the skills of taking practical actions in real-life situations and employ critical thinking by taking an interest in the development of modern technologies, as well as achievements of engineering thought and creativity.

 • STEAM
 • TARGETED DEVELOPMENT OF ICT COMPETENCIES IN PUPILS
 • LYCEUM VITLIS – AN ACCREDITED INTERNATIONAL CAMBRIDGE SCHOOL

A DAY OF A LYCEUM PUPIL

 • Welcoming of a pupil, preparation for activities

 • Formal education

   

  In grades 1-4, the lessons of the following subjects are carried out:

  Lithuanian, Mathematics, World’s in-sight, Economics and Fundamentals of Entrepreneurship, Arts, Engineering, IT Fundamentals, Sports, Foreign Language.

 • Informal Education

   

  Homework, creative workshops, project activities, field trips, child care.

  Afterschool programs of the informal education are organized in accordance with the interests of children: robotics, programming, chess, sporting activities, arts, art therapy, emotional intelligence development classes.

STUDYING MATERIALS

 • CHILDREN WILL BE STUDYING THROUGH MOVEMENT WITH INTERACTIVE “IMO” CUBES

  It is a new unique learning method, allowing creating a dynamic learning environment. The children learn through movement. The integration of movement into the learning process creates a more interesting learning environment, and involves a child more. The movement stimulates the brain and has a particularly positive impact on the child’s studying results. The use of learning through movement methodologies makes children calmer and more focused on the learning process. All this allows pursuing better studying results.

 • FIRST-GRADERS WILL PROGRAM WITH THE HELP OF A BLUE BOT

  An interesting new robot intended for youngest pupils. This colourful, easily controlled and friendly little robot will help pupils to learn programming, decryption and problem solving. Learning with Blue-Bot is incredibly fun!

 • CHILDREN CREATING WITH LEGO ROBOTS

  Pupils will cultivate their creative, strategic and logical abilities by working with an educational robot construction. By learning to connect a smart processor, motor, sensors and already world-famous LEGO parts, young inventors and future scientists can dive into the world of discovery and science by constructing a new scientific experiment, a new robot, a new discovery each time.