KANDIDATŲ PRETENDUOJANČIŲ Į ESANČIAS LAISVAS DARBO VIETAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS - Vitlio Licėjus

KANDIDATŲ PRETENDUOJANČIŲ Į ESANČIAS LAISVAS DARBO VIETAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Atnaujinta ir patvirtinta  

VŠĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus

2024 m. vasario 5 d. direktorės įsakymu Nr. V-5

                                          

 

KANDIDATŲ PRETENDUOJANČIŲ

 Į VšĮ VILNIAUS INŽINERIJOS IR TECHNOLOGIJŲ LICĖJUJE ESANČIAS LAISVAS DARBO VIETAS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. VŠĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus (toliau – Licėjus arba Duomenų valdytojas) fizinio asmens pretenduojančio į Licėjuje esančias laisvas darbo vietas asmens duomenų tvarkymo taisyklių tikslas – reglamentuoti Licėjuje vykdomo personalo atrankos ir fizinio asmens (toliau – Kandidatas arba Duomenų subjektas) pretenduojančio į Licėjuje esančias laisvas darbo vietas asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką, nustatyti pagrindines Kandidatų asmens duomenų tvarkymo, jų teisių įgyvendinimo ir asmens duomenų apsaugos technines bei organizacines priemones, siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB  (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir saugoti Kandidatų asmens duomenis.

1.2. Kandidatų asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Licėjaus Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politikos dalis, kuri yra patalpintą Licėjaus internetinėje svetainėje: https://www.vitliolicejus.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“ ir kurioje Kandidatas (-ai) gali susipažinti su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, pateikti užklausą arba duoti sutikimą Licėjaus administracijai tvarkyti jo asmens duomenis personalo atrankos tikslu.

1.3. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis BDAR, ADTAĮ, Europos Komisijos informacija ir kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – VDAI) rekomendacijomis.

1.4. Taisyklės privalomos Licėjaus darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – Darbuotojai) ir kitiems asmens duomenų  tvarkytojams, kurie šiose Taisyklėse, BDAR ir ADTAĮ nustatytais atvejais tvarko ar tvarkys  Kandidatų asmens duomenis Licėjaus vardu.

1.5. Šiose Taisyklėse nurodytų Kandidatų asmens duomenų valdytoją yra Licėjus, kuris užtikrina, kad Kandidatų asmens duomenis Licėjuje būtų tvarkomi laikantis BDAR, ADTAĮ ir kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1.6. Atlikdama savo veiklos funkcijas BDAR, ADTAĮ ir kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą tvarką Licėjaus administraciją kaip darbdavys, turi teisę gauti ir tvarkyti Kandidato, pretenduojančio eiti į Licėjuje esančias laisvas darbo vietas asmens duomenis, susijusius su jo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis.

1.7. Taikydamas organizacinės ir techninės priemonės Licėjaus administraciją užtikrina tinkamą Kandidatų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, sugadinimo, asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir tvarko duomenų tvarkymo veiklos įrašus.

1.8. Kandidatas laikomas susipažinusiu su šiomis Taisyklėmis, kai raštu, įskaitant gautus ir elektroninėmis priemonėmis, išreiškia savo sutikimą Licėjaus administracijai tvarkyti jo asmens duomenis personalo atrankos tikslu.

 

 1. TAISYKLĖSĖ VARTUOJAMOS PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

2.1. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR , ADTAĮ ir kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.2. Duomenų valdytojas – VŠĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus. Juridinio asmens kodas: 302562877.

Buveinės ir korespondencijos adresas: Žemuogių g. 10, LT-08418 Vilnius. Telefono Nr.: +370 67244370, el. paštas: info@vitliolicejus.lt kuris nustato Kandidatų asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas bei asmens duomenų tvarkymo  priemones.

2.3. Kandidatas – fizinis asmuo (duomenų subjektas), dalyvaujantis ar siekiantis dalyvauti Licėjuje vykdomoje personalo atrankoje ir pretenduojantys į Licėjuje esančias laisvas darbo vietas.

2.4. Personalo atranka – procesas, kurio metu nustatomi ir taikomi reikalavimai Licėjaus darbuotojo pareigoms eiti, vykdoma Kandidatų paieška, atrenkami tinkamiausi Kandidatai pagal darbinę patirtį, išsilavinimą, asmenines savybes ir pagal Licėjaus administracijos nustatytus Kandidatų vertinimo kriterijus.

2.5. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Kandidatą, kurio tapatybė Licėjaus administracijai yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais Kandidato duomenimis kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės kortelės ar paso numeris, banko kortelės numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, automobilio numeris arba kitais tik Kandidatui būdingais požymėmis.

2.6. Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika – VŠĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos politikos nuostatos, kurių Licėjus, kaip duomenų valdytojas laikosi.

2.7. Internetinė svetainė – VŠĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus internetinė svetainė adresu: https://www.vitliolicejus.lt, kurioje Kandidatas gali susipažinti su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, pateikti užklausą Licėjaus administracijai arba duoti sutikimą tvarkyti jo asmens duomenys siekiant dalyvauti Licėjuje vykdomoje personalo atrankoje.

2.8. Administracijos (personalo) darbuotojas – VŠĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus administracijos (personalo) darbuotojas, kuris pagal užimamas pareigas ir darbo pobūdį turi teisę vykdyti konkrečias su Kandidatų asmens duomenų tvarkymu susijusias funkcijas.

2.9. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris pagal sutartį VŠĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus (Duomenų valdytojo) vardu tvarko Kandidatų asmens duomenis arba vykdo Kandidatų paieška.

2.10. Kompiuterinė įranga – VŠĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus (Duomenų valdytojo) kompiuteriai, terminalai, serveriai, laikmenos ar kitą teisėtų pagrindų jai priklausantį kompiuterinė įrangą ir joje esanti programinė įrangą, elektroninė pašto dėžutė, bendravimo interneto tinklu programos, debesų kompiuterijos paslaugos, interneto prieigą.

2.11. Susistemintas rinkinys – bet kuris VŠĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus (Duomenų valdytojo) susistemintas pagal specialius kriterijus prieinamų Kandidatų asmens duomenų rinkinys, kuris gali būti centralizuotas, decentralizuotas arba suskirstytas funkciniu ar geografinių pagrindų.

2.12. Kandidato sutikimas – bet koks Kandidato laisva valia VŠĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus (Duomenų valdytojo) administracijai duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Kandidato (Duomenų subjekto) valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais Kandidatas sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenis Licėjuje vykdomoje personalo atrankoje.

2.13. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios instituciją, agentūrą ar kitą įstaigą, kuriai atskleidžiami Kandidatų asmens duomenis, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.

2.14. Valdžios institucijos ir įstaigos – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ir viešosios įstaigos, finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarką įgaliotos atlikti viešąjį administravimą arba teikiančios asmenims viešąsias ar administracines paslaugas ar vykdančios kitas  funkcijas.

2.15. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūrą ar kitą įstaigą, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu Licejaus direktorės įgaliojimų leidžiamą tvarkyti Kandidatų asmens duomenis Licėjaus vardų.

2.16. Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI). Įstaigos kontaktai: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius (Įėjimas iš kairės pusės) Tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 2791445. Faks. (8 5) 261 94 94. El. paštas: ada@ada.lt ,  E. pristatymo dėžutė: 188607912.

 

 1. KANDIDATŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 

3.1. Licėjaus administracija vadovaujasi šiais Kandidatų asmens duomenų tvarkymo principais:

3.1.1. Kandidatų asmens duomenis renkami ir tvarkomi teisėtų, sąžiningų ir skaidrių būdų (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).

3.1.2. Kandidatų asmens duomenis renkami ir tvarkomi Licėjuje vykdomo personalo atrankos tikslų ir toliau netvarkomi su tuo tikslų nesuderinamu būdų (tikslo apribojimo principas).

3.1.3. Kandidatų asmens duomenis Licėjuje renkami ir tvarkomi tik adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikią siekiant Licėjaus tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).

3.1.4. Kandidatų netikslūs asmens duomenis prireikus atnaujinami, ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas).

3.1.5. Kandidatų asmens duomenis Licėjuje renkami, tvarkomi ir laikomi tokia formą, kad Kandidatų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtiną Licėjuje vykdomo personalo atrankos tikslų (saugojimo trukmės apribojimo principas).

3.1.6. Kandidatų asmens duomenis Licėjuje renkami ir tvarkomi tokiu būdų, kad taikant atitinkamas technines ar/ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Kandidatų asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

3.1.7.Licejaus administraciją imasi priemonių, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, renkant tai patvirtinančius įrodymus (atskaitomybės principas).

3.2. Kandidatui lankantis Licėjaus paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“, „Twitter“, „LinkedIn“  arba naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, Kandidatui gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos, todėl Kandidatui naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis, rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

 

 1. 4. KANDIDATŲ ASMENS DUOMENŲ GAVIMAS IR JŲ TVARKYMAS

 

4.1. Kandidato asmens duomenis gali būti gaunami tiesiogiai iš Kandidato ir jo iniciatyvą arba Licėjaus (Duomenų valdytojo) administracijos prašymų iš Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių institucijų, darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų (pvz. „Linkedin“) ir/ar kitų darbo paieškos, atrankos ir/ar tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų. Informaciją apie Kandidatą iš buvusio darbdavio galima rinkti prieš tai informavęs apie tai Kandidatą, o iš esamo darbdavio – tik gavus Kandidato sutikimą. (ADTAĮ 5 straipsnio 2 dalis) Licėjaus administracijos (personalo) darbuotojai neturi rinkti ir tvarkyti perteklinių asmens duomenų apie Kandidatą neturint tam konkretaus tikslo.

4.2. Atrankos į Licėjuje esančias laisvas darbo vietas tikslais Licėjaus administracijos (personalo) darbuotojai tvarko tokius Kandidato pateiktus asmens duomenis:

 1. Vardas, pavardė;
 2. Asmens kodas arba gimimo data;
 3. Gyvenamosios (korespondencijos) vietos adresas;
 4. Telefono numeris;
 5. Išsilavinimas;
 6. Darbinė patirtis;
 7. Įgyta kompetencija ir įgūdžiai;
 8. Išklausyti kursai/mokymai;
 9. Mokamos kalbos;
 10. Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 11. Vairuotojo pažymėjimo turėjimo faktas;
 12. Pageidaujamas darbo užmokestis;
 13. Rekomendacijos;
 14. Gyvenimo aprašyme ir/ar kituose Kandidato savanoriškai pateiktuose dokumentuose esantys Kandidato asmens duomenys.

 

4.3. Kandidatui patiekdamas Licėjaus administracijos (personalo) darbuotojui savo asmens duomenis ir/ar pasirašydamas atskirą sutikimą, Kandidatas sutinka ir neprieštarauja, kad Licėjus juos valdytų ir tvarkytų šiose Taisyklėse numatytais tikslais ir tvarką.

4.4. Kandidatui pateikdamas Licėjaus administracijos (personalo) darbuotojui savo asmens duomenis ir/ar pasirašydamas atskirą sutikimą, Kandidatas suteikia Licėjaus administracijai (Duomenų valdytojui) teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir kitaip tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus Kandidato asmens duomenis, kuriuos Kandidatas tiesiogiai ar netiesiogiai (per interneto svetaines, įdarbinimo įmones, kitus tarpininkus ir kt.) pateikė Licėjaus administracijos (personalo) darbuotojui.

4.5. Kandidatas yra atsakingas už tai, kad jo Licėjaus administracijos (personalo) darbuotojui pateikiami asmens duomenis būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų Kandidato asmens duomenų pateikimas Licėjaus administracijos (personalo) darbuotojui yra laikomas šių Taisyklių pažeidimu. Jeigu pasikeičia personalo atrankos vykdymo metu Kandidato Licėjaus administracijos (personalo) darbuotojui pateikti asmens duomenis, Kandidatas privalo nedelsdamas juos ištaisyti ir apie tai raštų informuoti Licėjaus administracijos (personalo) darbuotoją. Licėjaus administraciją nebus atsakingą už jokią žalą ir pasekmės, atsiradusias Kandidatui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, kai Kandidatas pateikė Licėjaus administracijos (personalo) darbuotojui neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė į Licėjaus administraciją dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

4.6. Kandidatų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. Tuo atveju, jei BDAR, ADTAĮ ar kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose bus numatytą papildomų apribojimų dėl to, kokią informaciją apie Kandidatus gali būti tvarkoma, Licėjaus administraciją užtikrina, kad būtų tvarkomi tik Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose leidžiami tvarkyti Kandidato asmens duomenis.

4.7. Kandidatų asmens duomenis, vykdant personalo atranką, gali būti perduoti paslaugų teikėjams teikiantiems Licėjui personalo atrankos ir įdarbinimo paslaugas.

4.8. Licėjaus administraciją savo nuožiūra įgyvendina organizacines ir technines priemones, kuriomis užtikrina Kandidatų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4.9. Specialių kategorijų Kandidatų asmens duomenis Licėjuje renkami ir tvarkomi tik tuo atveju ir tik tą apimtimi, kai ir kiek tai yra būtina vykdant atranką į konkrečią Licėjuje esančią laisvą darbo vietą ir kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

4.10. Duomenis apie Kandidato sveikatą atrankos procese pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus Licėjaus administracijos (personalo) darbuotojai renka ir tvarko, siekdami įvertinti Kandidato darbingumą, darbo vietos atitikimą Kandidato sveikatos būklei ir/ar Kandidato gebėjimą dirbti  profesinės rizikos sąlygomis. Visais atvejais Kandidato specialių kategorijų duomenis Licėjaus administracijos (personalo) darbuotojai (administraciją) rinks tik baigiamuosiuose atrankos etapuose.

4.11. Kandidato asmens duomenis iš Kandidato esamo ir buvusio darbdavio ar internete ir socialiniuose tinkluose surastą informaciją apie Kandidatą Licėjaus administracijos (personalo) darbuotojai renka, vertina ir tvarko tik gavę Kandidato sutikimą.

4.12. Jeigu pasibaigus atrankai Licėjaus administraciją ne pasirinks Kandidato pretenduojančio į Licėjuje esančias laisvas darbo vietas kandidatūros ir ne sudarys su juo darbo sutarties, visus Kandidato atrankos tikslais surinktus Kandidato asmens duomenis Licėjaus administracijos (personalo) darbuotojai saugiai sunaikina arba gauna Kandidato sutikimą dėl jo asmens duomenų įtraukimo į Licėjaus  kandidatų duomenų bazę, kad galėtu gauti informaciją apie ateityje Licėjuje vykdomas darbuotojų paieškas ir atrankas į  esančias laisvas darbo vietas.

4.13. Kandidato asmens duomenis Licėjuje tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Pasibaigus Kandidatų atrankai arba praėjus 1 metams po Kandidatų atrankos pabaigos (jeigu Kandidatas buvo davęs sutikimą dėl jo asmens duomenų įtraukimo į Licėjaus kandidatų duomenų bazę), Licėjaus administracijos (personalo) darbuotojai Kandidato asmens duomenis sunaikina kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

4.14. Ilgesnis, negu nurodyta šiose Taisyklėse Kandidatų asmens duomenų saugojimas Licėjuje gali būti vykdomas tik jei to reikia, kad Licėjaus  administraciją galėtų apsiginti nuo Licėjui pareikštų pretenzijų ar ieškinių ir Kandidato asmens duomenis būtini tinkamam ginčo ir/ar skundo išsprendimui Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų nustatytą tvarką.

4.15. Atrankos į Licėjuje esančias laisvas darbo vietas tikslais, Licėjaus administracijos (personalo) darbuotojai tvarko Kandidato pateiktus asmens duomenis tik Europos Sąjungos teritorijoje ir neturį ketinimo perduoti Kandidatų asmens duomenų tvarkytojams ar gavėjams į trečiąsias valstybes nebent konkrečiu atveju su Kandidatu susitariama kitaip.

 

 1. KANDIDATŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

5.1. Licėjaus administracijos (personalo) darbuotojai saugo Kandidatų asmens duomenis, užtikrindama jų konfidencialumą, vientisumą ir ribotą prieinamumą. Konfidencialumas reiškia, kad Kandidatų asmens duomenis nėra atskleidžiami asmenims, neturintiems teisės susipažinti su šiais duomenimis. Licėjaus administracijos (personalo) darbuotojai užtikrina Kandidato asmens duomenų konfidencialumą ir neperduoda jų jokiems tretiesiems asmenims, nebent konkrečiu atveju su Kandidatu susitariama kitaip. Vientisumas reiškia, kad Kandidatų asmens duomenis turėtų būti tikslūs, aktualūs ir tinkami tam tikslui, kuriam jie yra tvarkomi. Ribotas prieinamumas prie Kandidatų asmens duomenų reiškia, kad tik Licėjaus direktorės įsakymų įgalioti Licėjaus administracijos (personalo) darbuotojai turi galimybę susipažinti ir tvarkyti Kandidatų asmens duomenis, siekdami teisėtų ir apibrėžtų Licėjaus tikslų.

5.2. Licėjaus administracijos (personalo) darbuotojai imasi reikalingų techninių ir organizacinių priemonių, apsaugančių Kandidatų asmens duomenis nuo neteisėto tvarkymo ir/ar praradimo ir įdiegia tinkamą techninę ir programinę įrangą, taiko reikalingas apsaugos priemones (įskaitant fizinės ir elektroninės prieigos kontrolę).

 

 1. KANDIDATO (ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO) TEISĖS

 

6.1. Kandidatas (Duomenų subjektas) turi teisę bet kada, pateikdami rašytinį prašymą Licėjaus administracijai, adresų: Žemuogių g. 10, LT-08418 Vilnius arba išsiųsdami laišką elektroninio pašto adresu: info@vitliolicejus.lt susipažinti su Licėjuje tvarkomais jo asmens duomenimis ir žinoti kaip jie yra tvarkomi.

6.2. Kandidatas (Duomenų subjektas) turi teisę (išskyrus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis):

 1. gauti informaciją apie tai, ar Licėjus tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, Licėjuje nustatytą tvarką susipažinti su jais;
 2. reikalauti iš Licėjaus administracijos ištaisyti jo asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;
 3. nesutikti, kad Licėjuje būtų tvarkomi jo asmens duomenis;
 4. reikalauti iš Licėjaus administracijos ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Kandidatas atšaukia atitinkamą Licėjaus administracijai duota sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei Kandidato asmens duomenis, kuriuos prašoma ištrinti, Licėjuje yra tvarkomi kitų teisinių pagrindų, arba asmens duomenų tvarkymas būtinas pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos taikomus teisės aktus;
 5. atšaukti savo Licėjaus administracijai duota sutikimą, kad Licėjuje būtų tvarkomi jo asmens duomenis;
 6. pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Licėjaus administracijai ar Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (Įstaigos kontaktai: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 2791445. faksas (8 5) 261 94 94, el. paštas: ada@ada.lt) jei Kandidatas pagrįstai mano, kad jo asmens duomenys Licėjuje tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos taikomus teisės aktus bet nepiktnaudžiauti jam priklausančiomis teisėmis.

 

 1. KOMUNIKACIJA SU KANDIDATU (-AIS)

 

7.1. Kandidatas, tinkamai save identifikavęs ir pateikęs Licėjaus administracijai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo notariškai patvirtintą kopiją, turi teisę kreiptis į Licėjaus administraciją, siekdamas pateikti rašytinius paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl Kandidato (duomenų subjekto) teisių įgyvendinimo ir skundus dėl jo asmens duomenų tvarkymo. Atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos svarbą žodinių skundų, prašymų ar Kandidato paklausimų Licėjaus administraciją nenagrinėja.

7.2. Kandidato prašymai dėl jo asmens duomenų tvarkymo teikiami Licėjaus administracijai registruotu laišku adresu: Žemuogių g. 10, LT-08418 Vilnius arba išsiųsdami laišką elektroninio pašto adresu: info@vitliolicejus.lt .

7.3. Jeigu su Kandidato asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti Licėjaus administracijai notaro patvirtintą Kandidato išduotą įgaliojimą, o Kandidato advokatui (advokato padėjėjui) Kandidato asmens duomenis teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį (jos išrašą) bei nurodžius Kandidato asmens duomenų gavimo ir naudojimo tikslą (-us).

7.4. Licėjaus administraciją gavęs Kandidato prašymą susipažinti su Licėjuje tvarkomais jo asmens duomenimis, atsakymą Kandidatui pateikia per 1 (vieną) mėnesį nuo paklausimo gavimo dienos. Atsakyme nurodoma, ar su Kandidatų susiję asmens duomenis yra Licėjuje tvarkomi ir jei taip, tai kokie ir kam buvo teikti per paskutinius 1 (vienus) kalendorinius metus. Atsakymas Kandidatui teikiamas neatlygintinai.

7.5. Jeigu Kandidatas susipažinęs su savo asmens duomenimis nustato, kad jo asmens duomenis Licėjuje yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad jo asmens duomenis tvarkomi ne tais tikslais, dėl kurių buvo Licėjaus administracijai duotas sutikimas, Kandidatas turi teisę kreiptis į Licėjaus administraciją adresu, nurodytu Taisyklių 7.2 punkte, prašydamas sustabdyti tokių jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir/ar ištrinti su juo susijusius asmens duomenis. Tokiu atvejų Licėjaus administraciją patikrina Kandidato prašymą ir nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, patenkina Kandidato prašymą ir apie atliktus veiksmus informuoja Kandidatą raštu ar jo nurodytu elektroniniu paštu.

7.6. Tais atvejais, kai Kandidatas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Licėjus, nustato, jog jie yra netikslūs ar neišsamūs, tinkamai save identifikavęs bei kreipdamasis raštu prašo Licėjaus administraciją ištaisyti ir/ar papildyti su juo susijusius asmens duomenis. Licėjaus administraciją nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, tvarkomus Kandidato asmens duomenis pataiso ar papildo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ir apie atliktus veiksmus informuoja Kandidatą raštų ar jo nurodytu elektroniniu paštų.

7.7. Kai Kandidatas raštų reikalauja, kad Licėjus jį „pamirštų“, o būtent – ištrintų visus su juo susijusius asmens duomenis, jeigu tų duomenų ne reikia Licėjaus tikslui pasiekti, dėl kurio jie buvo surinkti ir tvarkomi ar jeigu Kandidatas atšaukia Licėjaus administracijai duotą sutikimą, arba Kandidato asmens duomenis tvarkomi pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Licėjaus administraciją tokį prašymą patenkina nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir apie atliktus veiksmus informuoja Kandidatą raštų ar jo nurodytu elektroniniu paštų.

 

8.TAISYKLIŲ GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

 

8.1. Šios Taisyklės įsigalioja ir yra taikomos nuo Licėjaus direktorės įsakymų patvirtinimo datos ir galioja tol, kol nėra pakeistos ar atšauktos.

8.2. Su šiomis Taisyklėmis susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3. Kandidatai su šiomis Taisyklėmis susipažindinami Licėjaus ofise ar interneto svetainėje.

8.4. Licėjaus administraciją turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šias Taisykles, informuodama Kandidatus apie pakeitimus Licėjaus ofise, interneto svetainėje arba informuojant Kandidatus paštų, el. paštų ar kitų būdų ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                                      Priedas 1

 

KANDIDATO Į DARBUOTOJUS SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

 

 1. Aš, ______________________________________________________________________________________________________________________

(Kandidato vardas, pavardė)

 

patvirtinu, kad susipažinau su VŠĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir sutinku, kad VŠĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus (toliau – Licėjus), juridinio asmens kodas: 302562877, buveinės ir korespondencijos adresas: Žemuogių g. 10, LT-08418 Vilnius, telefono Nr.: +370 67244370, el. paštas: info@vitliolicejus.lt tvarkytų mano Licėjaus administracijai pateiktus asmens duomenis mano, kaip kandidato/-ės į Licėjaus darbuotojus, tinkamumui nustatyti.

 1. Esu informuotas/-a, suprantu ir sutinku, kad Licėjaus administraciją, vertindama mano kandidatūrą į Licėjaus darbuotojus tinkamumui nustatyti, gali peržvelgti mano socialinių tinklų profilį, internete viešai prieinamą informaciją apie mane, gali rinkti mano asmens duomenis, susijusius su kvalifikaciją, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis iš buvusio ir esamo mano darbdavio.
 2. Esu informuotas/-a, suprantu ir sutinku, kad Licėjaus administraciją, vertindama mano kandidatūrą į Licėjaus darbuotojus tinkamumui nustatyti, gali gauti ir peržvelgti mano asmens duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas, kai šie mano asmens duomenis būtini patikrinti, ar aš atitinku Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus pareigoms eiti.
 3. Esu informuotas/-a ir suprantu, kad:
 4. turiu teisę susipažinti su savo Licėjaus administracijai pateiktais asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie tvarkomi;
 5. žinoti (būti informuotas/-a) apie savo asmens duomenų tvarkymą Licėjuje;
 6. reikalauti iš Licėjaus administracijos ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;
 7. reikalauti iš Licėjaus administracijos sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymą Licėjuje;
 8. reikalauti perkelti mano Licėjaus administracijai pateiktus asmens duomenis kitam Duomenų valdytojui ar tvarkytojui;
 9. nesutikti, kad Licėjuje būtų tvarkomi mano, kaip kandidato/-ės į Licejaus darbuotojus, tinkamumui nustatyti asmens duomenis;
 10. reikalauti, kad Licėjaus administracija sunaikintų mano pateiktus asmens duomenis.

 

 1. Esu informuotas/-a ir suprantu, kad turiu teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo, pateikęs/-usi tokį savo prašymą Licėjaus administracijai registruotu laišku adresų: Žemuogių g. 10, LT-08418 Vilnius arba el. paštų info@vitliolicejus.lt .
 2. Esu informuotas/-a, suprantu ir sutinku, kad mano asmens duomenis mano kandidatūros įvertinimo tikslais butu tvarkomi ir saugomi Licėjuje ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo mano duomenų rinkimo pradžios momento, išskyrus atvejus, jei aš pareikšiu Licėjaus administracijai nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksiu. Tokiu atveju suprantu, kad Licėjaus administraciją nutrauks mano asmens duomenų tvarkymą nuo mano nesutikimo gavimo dienos.
 3. Esu informuotas/-a ir suprantu, kad turiu teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresų: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 2791445. faksas (8 5) 261 94 94, el. paštas: ada@ada.lt jeigu manysiu, jog Licėjaus administraciją netinkamai tvarko mano asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu.
 4. Patvirtinu, kad susipažinau su šio sutikimo formoje pateiktą informaciją ir sutinku, kad VŠĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus administraciją tvarkytų mano pateiktus asmens duomenis mano kandidatūros į VŠĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus darbuotojus įvertinimo tikslu.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

(Kandidato vardas, pavardė, parašas)

          

___________________

         (Data)