MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS - Vitlio Licėjus

MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Atnaujinta ir patvirtinta
VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus
2024 m. vasario 5 d. direktorės įsakymu Nr. V-5

VšĮ VILNIAUS INŽINERIJOS IR TECHNOLOGIJŲ LICĖJAUS
MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus (toliau – Licėjus arba Duomenų valdytojas) Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti Licėjuje vykdomo mokinių ir jų tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką, nustatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo tikslus ir apimtį, asmens duomenų apsaugos technines bei organizacines priemones, mokinių ir jų tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) teisių įgyvendinimo tvarką, siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.
1.2. Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės yra Licėjaus Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politikos dalis, kuri yra patalpintą Licėjaus internetinėje svetainėje: https://www.vitliolicejus.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“ ir kurioje mokiniai ir jų tėvai (vaiko tėvų pareigų turėtojai) gali susipažinti su Licėjaus Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika ir asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
1.3. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis BDAR, ADTAĮ, Europos Komisijos informacija ir kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų bei Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – VDAI) rekomendacijomis ir taikomos kartu su kitais VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
1.4. Taisyklės privalomos Licėjaus darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – Darbuotojai) ir kitiems asmens duomenų tvarkytojams, kurie BDAR, ADTAĮ ir Licėjaus Taisyklėse nustatytais atvejais tvarko ar tvarkys Mokinių ir jų tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) asmens duomenis Licėjaus vardu arba eidami savo pareigas juos sužino.
1.5. Šiose Taisyklėse nurodytų Mokinių ir jų tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) asmens duomenų valdytojas yra Licėjus, kuris užtikrina, kad Mokinių ir jų tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) asmens duomenis Licėjuje būtų tvarkomi laikantis BDAR, ADTAĮ ir kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
1.6. Taikydamas organizacinės ir techninės priemonės Licėjaus administraciją užtikrina tinkamą Mokinių ir jų tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, sugadinimo, asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir tvarko duomenų tvarkymo veiklos įrašus.
1.7. Licėjaus mokiniai ir jų tėvai (vaiko tėvų pareigų turėtojai) laikomi susipažinusiu su šiomis Taisyklėmis, kai raštu, įskaitant gautus ir elektroninėmis priemonėmis, išreiškia savo sutikimą Licėjaus administracijai tvarkyti jų asmens duomenis mokymo sutarčių vykdymo tikslu.

2. TAISYKLĖSĖ VARTUOJAMOS PAGRINDINĖS SĄVOKOS

2.1. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR , ADTAĮ ir kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
2.2. Duomenų valdytojas – VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus. Juridinio asmens kodas: 302562877. Buveinės ir korespondencijos adresas: Žemuogių g. 10, LT-08418 Vilnius. Telefono Nr.: +370 67244370, el. paštas: info@vitliolicejus.lt kuris nustato Mokinių ir jų tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas bei asmens duomenų tvarkymo priemones.
2.3. Duomenų subjektas – gyvas fizinis asmuo, kurio tapatybė Licėjaus administracijai yra žinoma ir kurio asmens duomenis, Licėjaus administracija valdo ir tvarko konkrečiai nustatytais tikslais.
2.4. Mokinys – fizinis asmuo (duomenų subjektas), lankantis ir besimokantys Licėjuje, kurio tapatybė yra nustatyta ir Licėjaus administracijai yra žinoma ir kurio asmens duomenis, Licėjaus administracija valdo ir tvarko konkrečiai nustatytais tikslais.
2.5. Mokymo procesas – procesas, kurio metu nustatomi ir taikomi mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai Licėjuje pagal Licėjaus administracijos nustatytus kriterijus Licėjaus nuostatuose (įstatuose) ir/ar mokymo organizavimo tvarkos aprašuose, atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikių įvairovės tenkinimą, mokyklos grupę, tipą, paskirtį, Licėjaus turimas mokymo(si) priemones, mokymo lėšas, mokytojų pasirengimą.
2.6. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie gyvą fizinį asmenį (Mokinį, jų tėvu arba vaiko tėvų pareigų turėtojo), kurio tapatybė Licėjaus administracijai yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės kortelės ar paso numeris, banko kortelės numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas arba kitais tik konkrečiam fiziniam asmeniui (duomenų subjektui) būdingais požymėmis.
2.7. Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika – VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos politikos nuostatos, kurių Licėjus, kaip duomenų valdytojas laikosi.
2.8. Internetinė svetainė – VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus internetinė svetainė adresu: https://www.vitliolicejus.lt, kurioje fizinis asmuo (duomenų subjektas) gali susipažinti su Licėjaus asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis arba pateikti užklausą Licėjaus administracijai.
2.9. Darbuotojas – gyvas fizinis asmuo, kuris yra sudaręs darbo sutartį su Licėjaus administracija ir kuris pagal užimamas pareigas ir darbo pobūdį turi teisę vykdyti konkrečias su fizinio asmens (duomenų subjekto) asmens duomenų tvarkymu susijusias funkcijas Licėjaus (Duomenų valdytojo) vardu.
2.10. Už asmens duomenų tvarkymą atsakingas darbuotojas – Licėjaus darbuotojas, kuris pagal darbo sutartį, užimamas pareigas ir darbo pobūdį turi teisę vykdyti konkrečias su Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymu susijusias funkcijas Licėjaus (Duomenų valdytojo) vardu.
2.11. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris pagal sutartį Licėjaus (Duomenų valdytojo) vardu tvarko fizinių asmenų (duomenų subjektų) asmens duomenis konkrečiai nustatytais tikslais.
2.12. Duomenų tvarkymas – bet kuris su Duomenų subjektų asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
2.13. Susistemintas rinkinys – Licėjaus (Duomenų valdytojo) bet kuris susistemintas pagal specialius kriterijus prieinamų Duomenų subjektų asmens duomenų rinkinys, kuris gali būti centralizuotas, decentralizuotas arba suskirstytas funkciniu ar geografiniu pagrindu.
2.14. Kompiuterinė įranga – Licėjaus (Duomenų valdytojo) kompiuteriai, terminalai, serveriai, laikmenos ir kita Mokyklai (Duomenų valdytojui) teisėtu pagrindu priklausanti kompiuterinė įranga ir joje esanti programinė įranga, tame tarpe elektroninė pašto dėžutė, bendravimo interneto tinklais programos, debesų kompiuterijos paslaugos, interneto prieiga.
2.15. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia Licėjaus (Duomenų valdytojo) administracijai duotas, konkretus ir nedviprasmiškas, tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys konkrečiai nustatytais tikslais.
2.16. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami Duomenų subjektų asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.
2.17. Valdžios institucijos ir įstaigos – Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių institucijos ir įstaigos, įmonės ir viešosios įstaigos, finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą arba teikiančios asmenims viešąsias ar administracines paslaugas ar vykdančios kitas viešąsias funkcijas.
2.18. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kurioms tiesioginiu Licėjaus (Duomenų valdytojo) direktorės įgaliojimu leidžiama tvarkyti Duomenų subjektų asmens duomenis.
2.19. Besikreipiantis asmuo – fizinis arba juridinis asmuo, besidomintis Licėjaus (Duomenų valdytojo) teikiamomis paslaugomis ar norintis susisiekti su Licėjaus administracija kitais klausimais.
2.20. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, sudaręs sutartį su Licėjaus (Duomenų valdytojo) administracija dėl paslaugų teikimo ar gavimo.
2.21.Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas Licėjaus (duomenų valdytojo) savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, dokumentų valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas ir pan.)
2.22. Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI). Įstaigos kontaktai: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius (Įėjimas iš kairės pusės) Tel. +370 5 271 28 04, +370 5 2791445. Faks. +370 5 261 94 94. El. paštas: ada@ada.lt , E. pristatymo dėžutė: 188607912.

3. MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI, TIKSLAI IR APIMTIS

3.1. Mokinių asmens duomenys Licėjuje tvarkomi vadovaujantis šiais principais:
a) Mokinių asmens duomenys Licėjuje tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
b) Mokinių asmens duomenys Licėjuje renkami konkrečiai nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
c) Mokinių asmens duomenys Licėjuje tvarkomi tik adekvatūs, tinkami ir tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie Licėjuje tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
d) Licėjuje tvarkomi tik tikslūs Mokinių asmens duomenys ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
e) Mokinių asmens duomenys Licėjuje tvarkomi ir saugomi tokia forma, kad Jų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys Licėjuje yra tvarkomi ir saugomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
f) Mokinių asmens duomenys Licėjuje yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
g) Mokinių asmens duomenys Licėjuje yra tvarkomi ir saugomi tokia forma ir terminais, kad jais naudotis būtų galima ne ilgiau, negu to reikalauja Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai ir kiek to reikia tiems Licėjaus tikslams, dėl kurių Jūsų duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

3.2. Mokinių asmens duomenys Licėjuje tvarkomi šiais tikslais:
a) mokymo sutarčių apskaitos tikslu;
b) Mokinių asmens bylų tvarkymo tikslu;
c) elektroninio dienyno pildymo tikslu;
d) įvairių pažymų (pvz., apie mokinio dalyvavimą įvairiuose renginiuose, konkursuose, būrelio lankymą ir pan.) išdavimo tikslu;
e) Mokinio pažymėjimų išdavimo tikslu;
f) Mokinio krepšelio paskaičiavimo tikslu;
g) Mokinių registro pildymo tikslu;
h) Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo ir vykdymo tikslu;
i) neformaliojo švietimo organizavimo tikslu;
j) nemokamo maitinimo organizavimo tikslu;
k) pamoku Licėjuje nelankančių Mokinių apskaitos tikslu;
l) nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tikslu;
m) Licėjaus vidaus administravimo tikslu.

3.3. Mokiniu asmens duomenys Licėjuje renkami ir tvarkomi sutikimo pagrindu. Mokiniu tėvai (vaiko tėvų pareigų turėtojai), kurių amžius mažiau kaip 14 metų, sutikimą dėl Mokiniu asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštiškai Licėjaus administracijai mokymosi sutartyje, patvirtindami, jog sutinka, kad būtų tvarkomi jų ir vaiko asmens duomenys mokymo sutarčių vykdymo ir apskaitos tikslu.
3.4. Visi mokinio ar jo tėvų duoti sutikimai saugomi mokinio asmens byloje.
3.5. Mokinys, kurių amžius yra daugiau nei 14 metų, Mokinio tėvai (vaiko tėvų pareigų turėtojas) kurių amžius yra mažiau kaip 14 metų, turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo Licėjaus administracijai duota sutikimą, jeigu jo asmens duomenys tvarkomi neteisėtai. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Mokinys, kurių amžius yra daugiau nei 14 metų, Mokinio tėvai (vaiko tėvų pareigų turėtojas) apie tai informuojamas prieš jam duodant sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

4. DUOMENŲ VALDYTOJO IR DUOMENŲ TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Licėjus (Duomenų valdytojas) turi šias teises:
a) rengti ir priimti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą;
b) paskirti už asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą atsakingą Licėjaus darbuotoja ar kita asmenį kuris Licėjaus (Duomenų valdytojo) vardu tvarkys fizinių asmenų (duomenų subjektų) asmens duomenis konkrečiai nustatytais tikslais;
c) parinkti ir pagal sutartį įgalioti Duomenų tvarkytojus tvarkyti Mokinių, Mokiniu tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) asmens duomenis konkrečiai nustatytais tikslais;
d) spręsti dėl tvarkomų asmens duomenų teikimo tretiesiems asmenims;
e) spręsti kokius asmens duomenis tvarkyti.

4.2. Licėjus (Duomenų valdytojas) turi šias pareigas:
a) užtikrinti, kad būtų laikomasi BDAR, ADTAĮ, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą;
b) įgyvendinti Duomenų subjekto teises šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;
c) užtikrinti asmens duomenų saugumą įgyvendinant technines, organizacines ir fizines asmens duomenų saugumo priemones;
d) tvarkyti duomenų tvarkymo veiklos įrašus ir užtikrinti duomenų veiklos įrašų pakeitimų atsekamumą;
e) vertinti poveikį duomenų apsaugai;
f) reikalui esant konsultuotis su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;
g) paskirti duomenų apsaugos pareigūną (jei tai yra reikalinga);
h) pranešti apie asmens duomenų saugumo pažeidimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir Duomenų subjektams.

4.3. Licėjus (Duomenų valdytojas) atlieka šias funkcijas:
a) analizuoja technologines, metodologines ir organizacines asmens duomenų tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam asmens duomenų saugumo užtikrinimui;
b) teikia metodinę pagalbą Licėjaus darbuotojams ir duomenų tvarkytojams asmens duomenų tvarkymo tikslais;
c) organizuoja Licėjaus darbuotojų mokymus asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais;
d) organizuoja tinkama asmens duomenų tvarkymą;
e) vykdo kitas funkcijas, reikalingas Licėjaus (Duomenų valdytojo) teisėms ir pareigoms įgyvendinti.

4.4. Jeigu duomenų tvarkymo veiksmams atlikti pagal sutartį pasitelkiamas ir įgaliojamas Duomenų tvarkytojas, jis turi teises ir pareigas bei vykdo funkcijas, numatytas asmens duomenų tvarkymo sutartyje.
4.5. Licėjaus administracija su Duomenų tvarkytoju sudaro rašytinę sutartį dėl asmens duomenų tvarkymo, kurioje numatoma, kokius asmens duomenų tvarkymo veiksmus privalo atlikti Duomenų tvarkytojas. Licėjus (Duomenų valdytojas) privalo parinkti tokį Duomenų tvarkytoją, kuris garantuotų reikiamas technines, organizacines ir fizines asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrintų, kad tokių priemonių būtų laikomasi.
4.6. Jei pasitelkiamas Duomenų tvarkytojas, jis turi šias teises:
a) teikti Licėjaus administracijai (Duomenų valdytojui) pasiūlymus dėl duomenų tvarkymo techninių ir programinių priemonių gerinimo;
b) tvarkyti asmens duomenis, kiek tam yra įgaliotas Duomenų valdytojo.

4.7. Jei pasitelkiamas Duomenų tvarkytojas, jis turi šias pareigas:
a) įgyvendinti tinkamas organizacines, technines ir fizines duomenų saugumo priemones, skirtas asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo apsaugoti;
b) supažindinti savo darbuotojus ir naujai priimtus savo darbuotojus su šiomis Taisyklėmis;
c) užtikrinti, kad prieiga prie Licėjaus asmens duomenų būtų suteikta tik Taisyklėse nustatyta tvarka ir Duomenų tvarkytojo įgaliotiems asmenims;
d) užtikrinti, kad asmens duomenys būtų saugomi Taisyklėse nustatytais terminais;
e) užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis BDAR, ADTAĮ, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, o taip pat Licėjaus lokaliniais teisės aktais (taisyklėmis) ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;
f) saugoti asmens duomenų paslaptį, neatskleisti, neperduoti tvarkomos informacijos ir nesudaryti sąlygų jokiomis priemonėmis su ja susipažinti nei vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek Licėjuje, tiek už jos ribų;
g) tvarkyti duomenų tvarkymo veiklos įrašus ir užtikrinti duomenų veiklos įrašų pakeitimų atsekamumą;
h) padėti Licėjaus administracijai (Duomenų valdytojui) užtikrinti jam numatytas prievoles;
i) nedelsiant pranešti Licėjaus administracijai (Duomenų valdytojui) apie asmens duomenų saugumo pažeidimą;
j) laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su Duomenų subjekto asmens duomenimis, susijusią informaciją, su kuria susipažino atlikdami duomenų tvarkymo veiksmus;
k) reikalui esant, konsultuotis su paskirtu Licėjaus duomenų apsaugos pareigūnu ar kitu Licėjaus atsakingu asmeniu dėl asmens duomenų tvarkymo;

4.8. Jei pasitelkiamas Duomenų tvarkytojas, jis atlieka šias funkcijas:
a) įgyvendina asmens duomenų saugumo priemones;
b) tvarko asmens duomenis tik pagal Licėjaus administracijos (Duomenų valdytojo) nurodymus.

5. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

5.1. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Licėjaus (Duomenų valdytojo) veikloje, turi šias teises:

a) žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;
b) teisę susipažinti su asmens duomenimis;
c) teisę reikalauti iš Licėjaus administracijos ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
d) teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kol jo prašymu bus patikrintas asmens duomenų tvarkymo teisėtumas;
e) teisę reikalauti iš Licėjaus administracijos ištrinti, sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
f) teisę reikalauti iš Licėjaus administracijos apriboti savo asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
g) teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų Licėjaus interesų;
h) teisę reikalauti iš Licėjaus administracijos perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Duomenų subjektui patogia forma;
i) teisę atšaukti asmens duomenų tvarkymui Licėjaus administracijai duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam asmens duomenų tvarkymui ir naudojimui;
j) teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

5.2. Informacija apie Licėjaus atliekamą Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą pateikiama viešai skelbiamoje Licėjaus privatumo ir asmens duomenų apsaugos politikoje, Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir kitose Licėjaus taisyklėse.
5.3. Licėjaus administracija (Duomenų valdytojas) esant Duomenų subjekto prašymui įgyvendinti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis pagal BDAR 16 straipsnį, turi pateikti:
a) informaciją, ar Duomenų subjekto asmens duomenys Licėjuje tvarkomi ar ne;
b) jeigu Duomenų subjekto asmens duomenys Licėjuje yra tvarkomi, su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą BDAR 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
c) tvarkomų Duomenų subjekto asmens duomenų kopiją.

5.4. Duomenų subjektas, vadovaudamasis BDAR 16 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti.
5.5. Siekiant įsitikinti, kad Licėjuje tvarkomi Duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, Licėjaus administracija (Duomenų valdytojas) gali Duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
5.6. Jeigu Duomenų subjekto asmens duomenys (ištaisyti pagal Duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Licėjaus administracija (Duomenų valdytojas) šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų Licėjaus pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.
5.7. Duomenų subjekto teisė reikalauti iš Licėjaus administracijos ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) gali būti neįgyvendinta BDAR 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.
5.8. Jeigu Duomenų subjekto asmens duomenys (ištrinti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Licėjaus administracija (Duomenų valdytojas) šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų Licėjaus pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.
5.9. BDAR 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Licėjaus administracija (Duomenų valdytojas) privalo įgyvendinti duomenų subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą. Duomenų subjekto asmens duomenys, kurių tvarkymas buvo apribotas, yra saugomi, o prieš tokio apribojimo panaikinimą Duomenų subjektas telefonu, tiesiogiai žodžiu ar elektroninių ryšių priemonėmis apie tai yra informuojamas.
5.10. Jeigu Duomenų subjekto asmens duomenys (kurių tvarkymas buvo apribotas pagal Duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Licėjaus administracija (Duomenų valdytojas) šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų Licėjaus pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.
5.11. Duomenų subjekto teisę į duomenų perkeliamumą, numatytą BDAR 20 straipsnyje, Licėjaus administracija (Duomenų valdytojas) įgyvendina tada, kai Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo pagrindu arba vykdant sutartį, kurios šalis yra Duomenų subjektas, ir tik tada, kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Duomenų subjekto teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms.
5.12. Jeigu Duomenų subjektas pageidauja gauti ir/ar persiųsti kitam Duomenų valdytojui savo asmens duomenis, kuriuos jis pats pateikė Licėjaus administracijai, prašyme Licėjaus administracijai jis turi nurodyti, kokius jo asmens duomenis ir kokiam Duomenų valdytojui pageidauja perkelti.
5.13. Jei tai techniškai įmanoma, Licėjaus administracija (Duomenų valdytojas) Duomenų subjektui ir/ar kitam Duomenų valdytojui Duomenų subjekto asmens duomenis pateikia įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (duomenys gali būti pateikiami internetu arba įrašyti į CD, DVD ar kitą duomenų laikmeną).
5.14. Duomenų subjektui išreiškus Licėjaus administracijai (Duomenų valdytojas) nesutikimą su jo asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas Licėjuje atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių Licėjuje atliekamas Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus, teises ir laisves.

6. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS

6.1. Duomenų subjektas dėl savo teisių įgyvendinimo į Licėjaus administracija (Duomenų valdytoją) gali kreiptis raštu, valstybine kalba elektroniniu paštu adresu info@vitliolicejus.lt , įteikiant prašymą asmeniškai arba paštu adresu Žemuogių g. 10, LT-08418 Vilnius.
6.2. Duomenų subjektas su savo prašymu Licėjaus administracijai (Duomenų valdytojui) taip pat pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, Duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu Duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 13 ir 14 straipsnius. Duomenų subjektas savo prašyme turi nurodyti Licėjaus administracijai (Duomenų valdytojui) pageidaujamą bendravimo būdą.
6.3. Prašymas Licėjaus administracijai (Duomenų valdytojui) įgyvendinti Duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, Duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodyti Duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.
6.4. Duomenų subjekto atstovas prašyme Licėjaus administracijai (Duomenų valdytojui) turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais Duomenų subjekto atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo Duomenų subjekto vardą, pavardę, gimimo datą, reikalingus Duomenų subjekto identifikavimui, bei pateikti Duomenų subjekto atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
6.5. Esant abejonių dėl Duomenų subjekto tapatybės, Licėjaus (Duomenų valdytojo) administracija paprašo iš Duomenų subjekto papildomos informacijos, reikalingos tapatybės nustatymui.
6.6. Visais klausimais, susijusiais su Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Licėjaus (Duomenų valdytojo) administracija adresų Žemuogių g. 10, LT-08418 Vilnius arba el. paštu info@vitliolicejus.lt.

7. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES NAGRINĖJIMAS

7.1. Gavus Duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą Duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
7.2. Jeigu Duomenų subjekto prašymas Licėjaus (Duomenų valdytojo) administracijai pateiktas nesilaikant šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų Duomenų subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis.
7.3. Jeigu Duomenų subjekto prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog Duomenų subjekto teisės yra apribotos BDAR 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, Duomenų subjektas apie tai informuojamas.
7.4. Informacija pagal Duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo Duomenų subjektui pateikiama valstybine kalba.
7.5. Visi Licėjaus (Duomenų valdytojo) administracijos veiksmai pagal Duomenų subjekto prašymus įgyvendinti jo teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai.
7.6. Licėjaus (Duomenų valdytojo) administracija įgyvendindama Duomenų subjekto teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų asmenų (Duomenų subjektų) teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą.

8. ASMENS DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS

8.1. Licėjaus darbuotojai, kurie tvarko Licėjaus Mokinių asmens duomenis, turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su Mokinio asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas. Ši pareiga išlieka galioti Licėjaus darbuotojui perėjus dirbti į kitas pareigas Licėjuje ar pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams su Licėjaus (Duomenų valdytojo) administracija . Šis reikalavimas įgyvendinamas Licėjaus (Duomenų valdytojo) darbuotojams pasirašant konfidencialumo įsipareigojimą.
8.2. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir Duomenų subjekto asmens duomenys gali būti suteikti Lietuvos Respublikos teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei kitoms institucijoms, kurioms teisinį pagrindą reikalauti pateikti Duomenų subjektų asmens duomenis suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.
8.3. Siekiant apsaugoti Mokinių (Duomenų subjektų) asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo įgyvendinamos techninės, fizinės ir organizacinės asmens duomenų saugumo priemonės. Kokios konkrečios techninės, fizinės ir organizacinės asmens duomenų saugumo priemonės yra taikomos Mokinių asmens duomenų apsaugojimui, nurodyta ir aprašyta Licėjaus asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir kitose lokaliniuose teisės aktuose.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Licėjaus darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti Mokinių asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, privalo laikytis šių Taisyklių, kitų Licėjaus vidinių dokumentų nuostatų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, BDAR, ADTAĮ ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų. Licėjaus darbuotojai pažeidę aukščiau nurodytų teisės aktų reikalavimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.2. Patvirtinus Taisykles, Licėjaus darbuotojai su jomis supažindinami pasirašytinai. Priėmus naują Licėjaus darbuotoją, jis su Taisyklėmis privalo būti supažindintas pirmąją jo darbo dieną. Už supažindinimą su Taisyklėmis atsakinga Licėjaus direktorė arba jos įgaliotas Licėjaus darbuotojas.
9.3. Už Taisyklių nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę atsakingas Licėjaus direktorės įsakymu paskirtas atsakingas Licėjaus darbuotojas, kuris įvertinęs Taisyklių taikymo praktiką, esant poreikiui, inicijuoja Taisyklių atnaujinimą.

_________________________________________________________________________________________________________________