Pagrindinis ugdymas - Vitlio Licėjus

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas nuotrauka

KAIP VITLIO LICĖJUJE UGDOME IŠRADĖJUS?

Perk image Inžinerinis ugdymas

blank Siekiame, kad mokiniai atpažintų ir stebėtų inžinerinius gaminius, procesus, sistemas, analizuotų inžinerinius sprendimus, suprastų jų prasmę ir esmę, suvoktų inžinerinės kūrybos ir technologinės pažangos svarbą žmonijos gyvenime, jų sąsajas su gamtine, socialine ir kultūrine aplinka, taikytų inžinerines žinias ir gebėjimus, spręsdami įvairias realaus gyvenimo aplinkotyros, aplinkosaugos ir darnaus vystymosi problemas.

blank Siekiame, kad mokiniai domėdamiesi šiuolaikinių technologijų plėtra, inžinerinės minties ir kūrybos pasiekimais, analizuotų, įvaldytų, taikytų inžinerinės kūrybos būdus; modeliavimo, prototipavimo, projektų valdymo, įgyvendinimo, problemų sprendimo, vertinimo gebėjimus; ugdytųsi praktinio veikimo realiose gyvenimo situacijose ir kritinio mąstymo gebėjimus.

blank Ugdome gebėjimą kurti ir modeliuoti inžinerinius procesus ir sistemas, laisvai veikti naujųjų medijų ir skaitmeninių technologijų lauke, taikyti mokslo, technologijų žinias ir gebėjimus, atlikdami tarpdisciplininius inžinerijos projektus.

blank Inžinerinę kūrybą mokiniai išlaisvina FabLab dirbtuvėse naudodami lazerinę pjaustyklę, 3D spausdintuvą, 3D pieštukus, ploterį ir kurdami STEAM projektus.

Perk image STEAM

blank STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikinių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, susiejantis ugdymą su realiu pasauliu (pokyčiais ir pažanga, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimais).


blank STEAM padeda mokiniams čia ir dabar praktiškai pritaikyti pamokose įgytas žinias, o pati mokymo(si) metodika įgalina suprasti, kaip gali būti siejamas skirtingų mokomųjų dalykų turinys.


blank STEAM metodika leidžia mokiniams suprasti mokslo sąvokas ir reiškinius, ugdyti bendradarbiavimo ir komandinio darbo, kūrybinio ir kritinio mąstymo gebėjimus.


blank Pagrindine veiklos ašimi tampa mokslo ir meno tarpdiscipliniškumo sąsajų paieška, domėjimosi gamtos mokslais skatinimas, įsitraukimo į mokymąsi didinimas. Taip pat dėmesys sutelkiamas į mokinį, jo pažintinę veiklą, mokymąsi tyrinėti, savarankiškai veikti ir priimti sprendimus.

Perk image IKT kompetencijų ugdymas

blankMokome skaitmeninio raštingumo – gebėjimo naudotis skaitmeniniais įrenginiais, ieškoti, vertinti, kaupti, saugiai naudoti, pristatyti informaciją, ja keistis; bendrauti ir bendradarbiauti tinkluose, keisti turimą ir kurti naują skaitmeninį turinį.


blankUgdome informatinį mąstymą – samprotavimo būdą ir problemų sprendimo procesą, kai ugdomi gebėjimai atpažinti, formuluoti ir spręsti uždavinius, analizuoti ir tvarkyti duomenis, taikyti schemas ir modelius, automatizuoti sprendimus naudojantis skaitmeninėmis technologijomis.


blankSudarome galimybę kiekvienam mokiniui ugdytis informatinį mąstymą siekiant sumaniai spręsti realias gyvenimo problemas; ugdytis gebėjimus kūrybiškai, atsakingai ir saugiai taikyti skaitmenines technologijas mokantis ir kitoje asmeninėje veikloje.

Perk image Kompetencijomis grįstas ugdymas

Vitlio licėjuje ne tik akcentuojamas akademinių žinių ir įgūdžių įsisavinimas, bet ir pripažįstamos bei kryptingai ugdomos kompetencijos. Mokykla suformuoja visą kompetencijų bagažą, kuris yra orientuotas į vaiką ir užtikrina, kad mokinys bus pasiruošęs visoms ateities perspektyvoms.

Ugdomos XXI a. kompetencijos:

blankKRITINIS MĄSTYMAS

Ugdome gebėjimą vertinti ir pagrįsti idėjas, argumentus ir sprendimus, mąstyti kritiškai, siūlyti naujus mąstymo aspektus, variantus, atsižvelgti į dalykui būdingus susitarimus, atpažinti ir vertinti tą pačią informaciją, kuri skirtinguose kontekstuose reprezentuojama skirtingai.

blankPROBLEMŲ SPRENDIMAS

Ugdome gebėjimą kelti probleminius klausimus, išskirti spręstinas problemas ir pokyčių reikalaujančias sritis, vertinti įvairias pokyčių alternatyvas, jų moralines, socialines, ekonomines ir ekologines pasekmes.

blankMOKĖJIMAS MOKYTIS

Ugdome gebėjimą siekti įvairių sričių žinių (žinojimo) ir įgūdžių, kritiškai reflektuoti atsižvelgiant į mokymosi tikslus suvokti mokymosi mokytis visuomeninį kontekstą.

blankKOMUNIKAVIMAS

Ugdome gebėjimą kurti, perduoti ir suprasti žinias (faktus, požiūrius ar asmenines nuostatas) etiškai naudojant verbalinėmis ir neverbalinėmis priemonėmis ir technologijomis.

blankKŪRYBIŠKUMAS

Ugdome gebėjimą tyrinėti, generuoti, kurti, vertinti asmeniškai ir kitiems reikšmingas kūrybines idėjas, produktus, problemų sprendimus.

blankSOCIALINĖ, EMOCINĖ, SVEIKA GYVENSENA

Ugdome savimonę ir savitvardą, socialinį sąmoningumą, gebėjimą kurti tarpusavio santykius, atsakingai priimti sprendimus ir rūpintis savo fizine ir psichine sveikata.

blankSKAITMENINĖ

Ugdome gebėjimą naudotis skaitmeninėmis technologijomis užduotims atlikti, mokytis, problemoms spręsti, dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti, valdyti informaciją, efektyviai, tinkamai, saugiai, kritiškai, savarankiškai ir etiškai kurti ir dalytis skaitmeniniu turiniu.

Perk image Aukštesnieji mąstymo gebėjimai

blankTikslingai mokome vaikus mąstymo gebėjimų ir strategijų, kurios padeda savarankiškai apdoroti informaciją bei operuoti ja įvairiais mąstymo lygiais. Padedame vaikams suprasti savo ir kitų mąstymo procesus bei panaudoti juos gyvenimiškose situacijose ir realioms problemoms spręsti.


blankUgdome mokinių loginį, kritinį, kūrybinį mąstymą ir gebėjimą reikšti savo mintis. Naudojame E. de Bono mąstymo kepurių, T. Ryano mąstymo raktų metodus bei mąstymo žemėlapius.


blankMokome taikyti, analizuoti ir vertinti įgytas žinias. Mokiniams formuluojame aukštesnio lygio klausimus pagal B. Bloomo taksonomiją. Ugdome mokinių gebėjimus, kad mokinys pereitų nuo žinių kaupimo iki vertinimo ir pasiektų vertinimo kognityvinį lygį kai besimokantysis išmoksta optimaliai panaudoti turimus žinių ir gebėjimų resursus siekiant galutinio tikslo.

Perk image 7 dalykų sritys

Vitlio licėjus vadovaujasi patvirtintomis Lietuvos bendrosiomis programomis, specializuoto ugdymo krypties inžinerijos programa bei Tarptautine Kembridžo programa.

Prieš prasidedant mokslo metams su mokinio tėvais suderinamas individualus ugdymo planas, kuriame numatomi privalomi ir pasirenkamieji dalykai, konsultacijos mokslo metamsbei projektinio STEAM darbo tema.

Pagrindiniame ugdyme mokiniai mokosi 7 dalykų sričių. Kiekvienoje srityje mokiniams siūloma mokytis ne tik privalomų dalykų, bet ir pasirinkti pagal jų domėjimosi sritis papildomus mokomuosius dalykus.

blankKALBOS

Privalomi dalykai – mokiniai mokosi lietuvių kalbos ir užsienio kalbų: anglų bei privalomai pasirenka vieną iš kalbų – vokiečių ar prancūzų. Anglų kalba mokoma pagal tarptautinę Kembridžo programą. Anglų kalba integruojama į gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų pamokas.

Pasirenkamieji dalykai – galima rinktis mokytis ir trečiąją užsienio kalbą – ispanų.

blankMATEMATIKA IR IT

Privalomi dalykai – mokosi matematikos pagal Lietuvos bendrąją programą ir vedamos atskiros Cambridge Math pamokos, kuriose mokiniai mokosi pagal Tarptautinę Kembridžo programą. Informacinių technologijų pamokoje mokiniai mokosi kompiuterinio raštingumo. Informacinės technologijos integruojamas ir į kitus dalykus.

Pasirenkamieji dalykai – mokiniams siūloma mokytis programavimo pagrindų.

blankGAMTOS MOKSLAI

Privalomi dalykai – mokiniai mokosi integruoto gamtos mokslų kurso (gamta ir žmogus, biologija, fizika, chemija) pagal Lietuvos bendrąją programą ir Cambridge Science pagal tarptautinę Kembridžo programą. Cambridge Science pamokoje ugdymas vyksta anglų kalba.

Pasirenkamieji dalykai – mokiniams siūloma pasirinkti gamtamokslinių tyrimų ar medžiagotyros pamokas.

blankINŽINERIJA

Privalomi dalykai – Nuo 5 klasės mokiniams vyksta 3 inžinerijos srities pamokos: inžinerija, STEAM projektinio darbo pamoka bei mokiniai turi galimybę pasirinkti vieną iš pasiūlytų inžinerijos krypčių: robotika, medijų inžineriją, elektroniką. Inžinerinę kūrybą mokiniai išlaisvina FabLab dirbtuvėse naudodami lazerinę pjaustyklę, 3D spausdintuvą, 3D pieštukus, ploterį ir kurdami STEAM projektus. Inžinerija integruojama ir kitus mokomuosius dalykus.

blankMENAI

Privalomi dalykai – Muzikos ir dailės pamokose mokiniai ugdo kūrybiškumą, muzikinius ir meninius gebėjimus, įgūdžius bei vertybines nuostatas. Muzikos pamokose mokiniai mokosi groti instrumentais, kurti muziką ir muzikuoti.

Pasirenkamieji dalykai – siūloma mokiniams pasirinkti šokio pamoką.

blankSOCIALINIS UGDYMAS

Privalomi dalykai – mokiniai mokosi istorijos, geografijos, bei dorinio ugdymo. Į dorinio ugdymo pamokas integruojama Kembridžo „Global perspectives“ programa.

Pasirenkamieji dalykai – mokiniams siūlome pasirinkti mokytis ekonomiką ir verslumo pradmenis.

blankSVEIKA GYVENSENA

Privalomi dalykai – fizinio ugdymo pamokos vyksta 3 kartus į savaitę.

Pasirenkamieji dalykai – psichologija, emocinio intelekto lavinimas.

Perk image Pažangos stebėjimas ir vertinimas

blankVitlio licėjuje pagrindinių klasių mokinio pažangos skatinimui, stebėjimui ir vertinimui ugdymo procese teikiamas grįžtamasis ryšys, padedantis mokiniui gerinti mokymąsi, nukreipiantis, ką dar reikia išmokti, leidžiantis mokytojui pasirinkti veiksmingiausius ugdymo metodus, siekiant kuo geresnių rezultatų.


blankMokytojas mokiniui teikia kokybinį grįžtamąjį ryšį apie tolesnius jo mokymosi žingsnius.


blankVertinimas fiksuojamas elektroniniame dienyne. Pagrindinio ugdymo programose pasiekimų lygiai siejami su pažymiu: slenkstinis lygis – 4 balai, patenkinamas lygis – 5–6 balai, pagrindinis lygis – 7–8 balai, aukštesnysis lygis – 9–10 balų.


blankVitlio licėjuje kiekvienas mokinys yra išgirstas ir pastebėtas. Padedame kiekvienam vaikui patirti individualią, jo gebėjimus, kompetencijas bei poreikius atitinkančią sėkmę.


blankPagrindinių klasių mokiniai mokosi kelti asmeninius tikslus, reflektuoti ir įsivertinti pagal Vitlio sukurtą metodiką.


blankApie vaiko ugdymo pasiekimus, veiklas ir kylančius iššūkius informaciją suteikiame kasdien. Mokytojo savalaikis ir sistemingas grįžtamasis ryšys tėvams prisideda prie bendradarbiavimo ir vaiko individualių gebėjimų bei kompetencijų ugdymo.


blankIndividualių pokalbių metu aptariame vaiko ugdomas kompetencijas, pasiekimus, socialinius įgūdžius bei siekiame bendro tikslo – visapusiško vaiko ugdymo.

Perk image Ugdymo aplinka ir kultūra

blankKuriame bendradarbiaujančią aplinką, pagarba ir pasitikėjimu grįstą bendruomenę.


blankUgdymą perkeliame ir į kitas erdves Lietuvoje bei užsienyje, siekdami ugdyti visapusiškai išsilavinusį žmogų.


blankVitlio mokiniai yra pasaulinės bendruomenės nariai – ugdome tarpkultūrines kompetencijas dalyvaudami tarptautiniuose Erasmus+ bei NordPlius projektuose.


blankVitlio licėjaus mokinių laukia STEAM centras – FabLab dirbtuvės, IT klasė, gamtos mokslų laboratorija, erdvios klasės su ergonomiškais baldais ir interaktyviais ekranais, žaidimų ir sporto aikštelė.


blankĮtraukiančiai mokytis, įsisavinti pamokoje perteikiamas žinias padeda robotų programavimas, papildytos realybės programos, interaktyvūs ekranai ir kitos modernios mokymosi priemonės.

Perk image Licėjaus mokinio diena
blank LICĖJAUS MOKINIO DIENA:

Ateities g. 44

blank
blank
blank

07:30 – 08:30 Mokinio pasitikimas, pusryčiai, pasiruošimas veiklai

08:30 – 15:00 Vyksta 6 dalykų pamokos

15:00 – 18:00 Neformalusis pradinis ugdymas

Antakalnio g. 54

blank
blank
blank

07:30 – 08:30 Mokinio pasitikimas, pusryčiai, pasiruošimas veiklai

08:30 – 15:00 Vyksta 6 dalykų pamokos

15:00 – 18:00 Neformalusis pradinis ugdymas

blank

lt_LTLithuanian