Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas nuotrauka

Vienas iš svarbiausių vaiko ugdymo etapų yra priešmokyklinis ugdymas. Siekiant, kad vaikas užaugtų kūrybinga asmenybe ir atskleistų savo talentus, svarbu kryptingai veikti pozityvaus asmenybės ugdymo linkme jau nuo mažų dienų. Licėjaus tikslas yra  ugdyti kiekvieną vaiką kaip individualybę, atskleisti vaiko gebėjimus, juos tobulinti. Licėjaus pasirinkta ugdymo  kryptis – inžinerinis, kryptingas mokinių IKT ugdymas, STEAM – leis išauginti ne tik išsilavinusius piliečius, bet ir kūrybingus vaikus, kurie gebėtų originaliai, efektyviai ir kritiškai mąstyti. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą bei integruojant pasaulyje pripažintą tarptautinę Kembridžo programą. Priešmokyklinis ugdymas Lietuvoje yra privalomas. Privalomas priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

 

Vitlio licėjus teikia valstybinius standartus atitinkantį pradinį išsilavinimą kartu su inžineriniu ugdymu. Licėjuje ugdymas grindžiamas humaniškumo, demokratiškumo, atvirumo (kaitos) principais. Jūsų vaikas įgys ne tik bendrinių mokslų žinių, bet taip pat bus ugdomas individualiai, atsižvelgiant į kiekvieno poreikius.

 

Vitlio Licėjaus specialistai užtikrins visokeriopą vaiko pradinį išsilavinimą.

Pas mus – aukščiausios kokybės priešmokyklinis ugdymas.

Vitlio licėjuje priešmokyklinis ugdymas ir pradinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis šiomis nuostatomis

 • Tikima geriausiais vaiko pradais. Palaikomi prasmingi vaikų sumanymai, džiaugiamasi jų laimėjimais.
 • Nauja informacija pateikiama vaiko gyvenimo patirties kontekste.
 • Mokomasi praktiškai veikiant. Teorinės žinios atskleidžiamos ir įtvirtinamos praktinėje veikloje.
 • Mokytojas ir mokiniai yra lygiaverčiai ugdymo proceso dalyviai.
 • Ugdymo procesas grindžiamas mokinių amžiaus tarpsnio fizinių, psichinių, socialinių, kultūrinių ypatumų pažinimu.
 • Siekiama, kad mokiniai patirtų pažinimo ir atradimo džiaugsmą, mokymosi ir veiklos sėkmę.
 • Ugdymas apima ne vien žinias, gebėjimus, vertybines nuostatas, bet ir pojūčius, jausmus, vaizduotę.
 • Pirmenybė teikiama kuriamajai veiklai. Mokiniai įtraukiami į aktyvią, skatinančią pažinti, patirti ir aiškintis veiklą.
 • Mokiniai skatinami savarankiškai veikti, ieškoti ir reikšti savo mintis.

LICĖJAUS KRYPTYS

 • INŽINERINIS UGDYMAS

  Vitlio licėjus vadovaujasi LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu patvirtinta Specializuoto ugdymo krypties inžinerinio ugdymo programa.

   

  Licėjus, atsižvelgdamas į mokinių poreikius ir gebėjimus, suteikia mokiniams galimybę plėtoti ne tik bendrąsias, dalykines kompetencijas, bet ir inžinerinę kompetenciją, padedančią suvokti supančio pasaulio kaitą, problemas, galimybes prisidėti prie postmodernaus pasaulio pokyčių.

   

  Inžinerinis ugdymas (t. y. inžinerinės minties, inžinerinės kūrybos, inžinerijos mokslo pasiekimais ir inžinerinių tyrimų praktika grįstas ugdymas) yra grindžiamas požiūriu, kad šiuolaikinėje kultūroje mokslinė, inžinerinė, meninė kūryba sinergiškai veikia viena kitą ir yra šiuolaikinės visuomenės progreso variklis.

   

  Inžinerijos pamokose siekiama, kad mokiniai:

   

  atpažintų ir stebėtų inžinerinius gaminius, procesus, sistemas, analizuotų inžinerinius sprendimus, suprastų jų prasmę ir esmę, suvoktų inžinerinės kūrybos ir technologinės pažangos svarbą žmonijos gyvenime, jų sąsajas su gamtine, socialine ir kultūrine aplinka, taikytų inžinerines žinias ir gebėjimus, spręsdami įvairias realaus gyvenimo aplinkotyros, aplinkosaugos ir darnaus vystymosi problemas;

   

  tyrinėtų aplinką, keltų klausimus ir formuotų hipotezes, planuotų ir atliktų nuoseklius tyrimus, apibendrintų gautus duomenis, vertintų jų pakankamumą ir pagrįstumą, identifikuotų klaidas ir ištaisytų netikslumus, formuluotų pagrįstas išvadas;

   

  kurtų ir modeliuotų inžinerinius procesus ir sistemas, laisvai veiktų naujųjų medijų ir skaitmeninių technologijų lauke, taikytų mokslo, technologijų žinias ir gebėjimus, atlikdami tarpdisciplininius inžinerijos projektus;

   

  domėdamiesi šiuolaikinių technologijų plėtra, inžinerinės minties ir kūrybos pasiekimais, analizuotų, įvaldytų, taikytų inžinerinės kūrybos būdus; modeliavimo, prototipavimo, projektų valdymo, įgyvendinimo, problemų sprendimo, vertinimo gebėjimus; ugdytųsi praktinio veikimo realiose gyvenimo situacijose ir kritinio mąstymo gebėjimus.

 • STEAM
 • KRYPTINGAS MOKINIŲ IKT KOMPETENCIJŲ UGDYMAS
 • TARPTAUTINĖ KEMBRIDŽO PROGRAMA

LICĖJAUS MOKINIO DIENA

 • Mokinio pasitikimas, pasiruošimas veiklai

 • Formalusis ugdymas

  1-4 klasėje organizuojamos šių dalykų pamokos:

  Lietuvių kalba, matematika, pasaulio pažinimas, ekonomika ir verslumo pradmenys, menai, inžinerija, informatikos pradmenys, sportinė veikla, užsienio kalba (anglų ir ispanų),  pamokos pagal tarptautinę Kembridžo programą.

 • Neformalusis ugdymas

  Pamokų ruoša, kūrybinės dirbtuvės, projektinė veikla, išvykos, vaiko priežiūra.

  Pagal vaikų pomėgius organizuojami neformalaus ugdymo būreliai: robotika, programavimas, šachmatai, sportinė veikla, menai, dailės terapija, teatras anglų kalba, dainavimo studija.

MOKYMOSI PRIEMONĖS

 • VAIKAI MOKYSIS PER JUDESĮ SU INTERAKTYVIAIS „IMO“ KUBAIS


  Tai naujas, unikalus mokymosi būdas, leidžiantis sukurti dinaminę mokymosi aplinką. Vaikai mokosi judėdami. Judėjimo integravimas į mokymo(si) procesą sukuria įdomesnę mokymosi aplinką ir labiau įtraukia vaiką. Judesys stimuliuoja smegenis ir turi itin teigiamą poveikį vaikų mokymosi rezultatams. Naudojant mokymo per judesį metodikas, vaikai tampa ramesni ir labiau susikoncentruoja į mokymosi procesą. Visa tai leidžia siekti geresnių mokymosi rezultatų.

 • PIRMOKAI PROGRAMUOS BLUE BOT PAGALBA

  Įdomus naujas robotas skirtas pradinukams. Šis spalvingas, lengvai valdomas ir draugiškas mažasis robotukas padės mokiniams mokytis programavimo, iššifravimo bei problemų sprendimo. Mokytis su Blue-Bot yra neįtikėtinai smagu!

 • VAIKŲ KŪRYBA SU LEGO ROBOTUKAIS

  Mokiniai lavins savo kūrybinius, strateginius bei loginius įgūdžius dirbdami su edukaciniu robotu konstruktoriumi. Mokydamiesi jungti išmanųjį procesorių, motorą, jutiklius ir jau visam pasauliui žinomas LEGO dalis, jaunieji išradėjai ir būsimi mokslininkas, gali pasinerti į mokslo ir atradimo pasaulį kas kart sukonstruodami po naują mokslinį eksperimentą, po naują robotą, po naują atradimą.