Pradinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas Vilniuje | Vitlio Licėjus
LT EN

Pagrindinis, pradinis ir priešmokyklinis ugdymas

Pagrindinis, pradinis ir priešmokyklinis ugdymas nuotrauka
[:lt]Vitlio licėjus teikia valstybinius standartus atitinkantį technologinės bei inžinerinės krypties priešmokyklinį ugdymą, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą. Licėjaus bendroji mokymo programa grindžiama humaniškumo, demokratiškumo, atvirumo (kaitos) principais. Jūsų vaikas įgis ne tik bendrinių mokslo žinių, bet taip pat bus ugdomas individualiai, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko specifinius poreikius. Vitlio privačios mokyklos pedagogai užtikrina visokeriopą aukščiausios kokybės vaikų nuo 6 arba 5 metų priešmokyklinį inžinerinį ugdymą, o paskui mokymas tęsiamas 1-4 pradinėse ir 5-8 pagrindinėse klasėse.  

PAGRINDINIS UGDYMAS

    Pabaigus pradinį ugdymą, mokiniai turi galimybę tęsti kryptingą ugdymą Vitlio licėjuje. Vitlio licėjus įgyvendina pagrindinio ugdymo I dalį (5-8 klases).  PAGRINDINĖS LICĖJAUS KRYPTYS:  
 • STEAM
 • INŽINERINIS UGDYMAS
 • TARPTAUTINĖ KEMBRIDŽO PROGRAMA
 • KRYPTINGAS MOKINIŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ UGDYMAS
 • UŽSIENIO KALBŲ MOKYMAS
  Prieš prasidedant mokslo metams su mokinio tėvais suderinamas individualus ugdymo planas, kuriame numatomi privalomi ir pasirenkamieji dalykai, konsultacijos mokslo metams. Vitlio licėjuje pagrindinis ugdymas sudarytas iš 7 dalykų sričių:  
 1. Gamtos mokslų. Kembridžo gamtos mokslų programa ir Integruoti gamtos mokslai (susideda iš gamta ir žmogus, biologija, chemija, fizika). Ir pasirinktinai Gamtamoksliniai tyrimai, Aplinkotyra, Aplinkosauga bei Medžiagotyra.
 2. Matematikos ir IKT. Lietuvos ir Kembridžo matematikos programos. Ir pasirinktinai Programavimas, IT taikymas, Grafinis dizainas ir 3D modeliavimas.
 3. Inžinerija. Inžinerija, Machatronika, Robotika. Ir pasirinktinai: Medijų inžinerija, Elektronika, Drabužių modeliavimas ir dizainas.
 4. Socialinis ugdymas. Integruojama Kembridžo „Global perspectives“ programa, Istorija, Geografija, Dorinis ugdymas. Ir pasirinktinai:  Ekonomikos ir verslumo pradmenys.
 5. Dailė, muzika. Pasirinktinai: Teatras, Šokis.
 6. Užsienio kalbos. 3 užsienio kalbos: Anglų kalba, Ispanų kalba. Ir pasirinktinai: Rusų arba Vokiečių arba Prancūzų kalba;
 7. Sveikos gyvensenos ugdymas. Kūno kultūra. Pasirinktinai: Psichologija, Emocinio intelekto lavinimas.
    Inžinerinis ugdymas licėjuje vykdomas ne tik inžinerijos pamokos metu, bet yra integruotas į 7 dalykų (Gamtos mokslų, Matematikos ir IKT, Inžinerijos, Socialinio ugdymo, Menų, Užsienio kalbų, Sveikos gyvensenos ugdymo) sritis. Integruotas inžinerinis ugdymas susideda iš šių sričių:
 1. Mechanikos inžinerija
 2. Chemija ir bioinžinerija
 3. Energijos inžinerija
 4. Dizaino ir civilinė inžinerija
 5. Informatikos inžinerija
 6. Medijų ir audiovizualinė inžinerija
 7. Inžinerijos istorija ir filosofija
 8. Inžinerijos procesų modeliavimas
  Plačiau apie pagrindinį ugdymą:   Pabaigę pradinę ugdymo programą mokiniai turi apsispręsti, kuriuo mokymosi keliu pasukti pirmajame pagrindinio ugdymo (5–8 klasių) etape. Vitlio licėjuje baigusiems keturias klases suteikiama galimybė tęsti kryptingą ugdymą, o ieškantiems aukštos kokybės tiksliųjų mokslų kviečiama mokytis Vitlio licėjaus Antakalnio padalinyje ir nuo penktos klasės pradėti naują mokslų etapą.
Vitlio licėjuje išskiriamos kelios mokymosi kryptys, kurios pasižymi ypatingu dėmesiu inovatyviam ir įtraukiam mokymuisi. Tai STEAM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, matematika), inžinerinis ugdymas, tarptautinė Kembridžo programa, kuri Vitlio licėjuje apima tiek pradinio, tiek pagrindinio mokymosi etapus, kryptingas mokinių informacinių technologijų ugdymas bei užsienio kalbų mokymas.   Mokiniams ir jų tėvams itin patogu, kad prieš mokslo metų pradžią suderinamas individualus ugdymo planas – pasirenkami privalomi ir pasirenkamieji dalykai. Tad mokymosi eiga paruošiama atsižvelgiant į vaiko poreikius, smalsumą, motyvaciją mokytis ir individualius gebėjimus. Taip pat privati mokykla Vilniuje mokiniams numato ir individualias konsultacijas visus mokslo metus.   Sudarant individualų planą reikia atkreipti dėmesį, kad pagrindinis ugdymas nuo penktos klasės Vitlio licėjuje sudarytas iš septynių dalykų sričių. Pirmąją sritį sudaro gamtos mokslai, kuriuose privalomi dalykai yra Kembridžo gamtos mokslų programa ir integruoti gamtos mokslai, jungiantys biologiją, chemiją, fiziką bei gamtą ir žmogų. Pasirenkamosiomis pamokomis siūlomos gamtamoksliniai tyrimai, aplinkotyra, aplinkosauga ir medžiagotyra.   Antroji sritis – matematika ir informacinės komunikacinės technologijos (IKT), kur pagrindiniai dalykai yra Lietuvos ir Kembridžo matematikos programos bei informacinės technologijos, o pasirenkamieji – programavimas, IT taikymas, grafinis dizainas ir 3D modeliavimas.   Trečioji sritis skirta inžinerijai. Čia jungiami tokie privalomieji dalykai kaip inžinerija ir pusmetį trunkantis projektinis inžinerinės krypties darbas bei pasirenkamieji – mechatronika, robotika medijų inžinerija, elektronika, drabužių modeliavimas ir dizainas.   Ketvirtojoje srityje mokoma socialinio ugdymo dalykų – istorijos, geografijos ir dorinio ugdymo, į kuriuos integruojama Kembridžo „Global perspectives“ programa. Taip pat mokiniai gali pasirinkti ir  ekonomikos bei verslumo pradmenis.   Penktoji sritis – meninis ugdymas. Čia pagrindinis dėmesys skiriamas dailei ir muzikai, o iš pasirenkamųjų dalykų siūlomi teatras ir šokis.   Šeštoji sritis – kalbos. Čia lietuvių ir anglų yra pagrindinės, taip pat mokiniai turi galimybę pasirinkti, kokios antrosios užsienio kalbos norėtų mokytis – vokiečių, rusų ar prancūzų. Trečiąja pasirenkama užsienio kalba siūloma ispanų.      

PRADINIS UGDYMAS

  Kai vaikui tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (arba 6 metai, jei priešmokyklinis ugdymas buvo teikiamas metais anksčiau), pradedamas pradinio ugdymo procesas. Vitlio licėjuje greta elementarių bendrinių vaiko kompetencijų formavimo – dorinio, kalbinio, matematinio, socialinio, meninio, sveikatos ugdymo, ypatingas dėmesys yra skiriamas technologiniam bei inžineriniam ugdymui. Ši mokykloje įgyvendinama specializuota programa yra paremta mokslinių tyrimų praktika, ji žadina vaikų smalsumą, inovatyvumą, padeda kūrybiškai spręsti realaus gyvenimo situacijas. Dėl to pradinį ugdymą Vitlio licėjuje pabaigę mokiniai geriau suvokia pasaulyje vykstančius procesus ir pasitelkę inžinerinę kūrybą lengviau įveikia problemas. Privaloma pradinio ugdymo programa trunka 4 metus (1-4 klasės), o ją pabaigus įgyjamas pradinis išsilavinimas. Po jos vaikas jau yra pasiruošęs pereiti į kitą formaliojo ugdymo etapą – pagrindinį ugdymą.  

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

  Vienas iš reikšmingų vaiko ugdymo etapų yra priešmokyklinis ugdymas. Siekiant, kad vaikas užaugtų kūrybinga asmenybe ir atskleistų savo talentus, svarbu kryptingai veikti pozityvaus asmenybės ugdymo linkme jau nuo mažų dienų. Ankstyvas vienerių metų trukmės pasiruošimas mokyklai padeda vaikui geriau adaptuotis vėlesniame pradinio ugdymo etape, leidžia susipažinti su mokymosi tvarka, procesais, suteikia pasitikėjimo savo jėgomis ir užtikrina sklandžią vaiko raidą.   Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio priešmokyklinis vaikų ugdymas Lietuvoje yra privalomas. Jis pradedamas teikti vaikui, kai tais pačiais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai arba gali būti pradedamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, nei vaikui sueina 5 metai (pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatas). Esminis šio vaiko ugdymo etapo tikslas – pažinimo, socialinės, komunikavimo, meninės, sveikatos kompetencijų lavinimas. Institucinis priešmokyklinis ugdymas, nepriklausomai nuo to, ar vaikas lankė darželį, sukuria pagrindus ir prisideda prie vaiko sėkmingo mokymosi, bendravimo ir socialinių įgūdžių vystymo tolimesniame gyvenime. Priešmokyklinukų atliekamos užduotys padeda įsisavinti elementarias žinias, formuoti vertybines nuostatas, stiprinti intelektines, fizines bei emocines galias.   Visgi šių laikų vaikams jau nebeužtenka įgyti tik bazinių kalbinių ir matematinių žinių. Todėl nuo mažumės turi būti nuosekliai ugdomas ir gebėjimas laisvai valdyti technologijas, informacinius srautus, mokytis užsienio kalbų, spręsti problemas tiek individualiai, tiek komandoje, parodyti savo galimybes, o kartu prisiimti ir atsakomybę už sprendimus.   Vitlio licėjaus pedagogų uždavinys yra ugdyti kiekvieną vaiką kaip individualybę, atskleisti vaiko gebėjimus, juos tobulinti. Priešmokyklinis ugdymas mokykloje vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą bei integruojant pasaulyje pripažintą tarptautinę Kembridžo programą. Licėjaus pasirinktas modelis – inžinerinis, STEAM, kryptingas mokinių IKT ugdymas – leis išauginti ne tik išsilavinusius piliečius, bet ir kūrybingus vaikus, kurie sugebės originaliai, efektyviai ir kritiškai mąstyti.   Tėvai, besidomintys priešmokyklinio ugdymo programa Vitlio licėjuje, yra visada laukiami individualiam susitikimui ir pokalbiui, kurio metu detaliau supažindiname su mokykloje taikomais vaikų lavinimo metodais, priešmokyklinukų dienos režimu, veiklomis ir tvarkaraščiu bei atsakome į tėveliams rūpimus klausimus.   Priešmokyklinio ugdymo grupę mūsų mokykloje pabaigę vaikai bus pasiruošę tvirtai žengti į dar įdomesnį ir brandesnį pradinukų pasaulį. O pirmoji klasė nebebus pasitinkama su nežinomybe, baime ar nerimu. Licėjuje atmosfera yra paremta tarpusavio supratimu bei pagarba, čia kuriame saugią aplinką, kurioje tyrinėjame, mokomės žaisdami ir nepamirštame džiaugtis vaikyste. Privalomas priešmokyklinis ugdymas su mūsų specialistų pagalba atitiks individualius kiekvieno penkiamečio ar šešiamečio poreikius, sugebėjimus ir charakterio ypatybes.  [:en]One of the most important stages in a child’s education is pre-primary education. For a child to develop into a creative personality and to reveal their talents, it is important to take targeted actions for the purpose of a positive personal development since early days. The lyceum aims at developing every child as an individual revealing the child’s abilities and improving them. The direction of the education chosen by the lyceum – engineering, targeted ICT education of pupils, STEAM – will allow developing not only educated citizens, but also creative children, who will be capable of original, effective and critical thinking. The pre-primary education is carried out in accordance with the General Pre-primary Education Curriculum approved by the Minister of Education and Science, as well as by integrating the world-renowned international Cambridge program. Pre-primary education is compulsory in Lithuania. A child starts a compulsory pre-primary education the calendar year when they reach the age of 6. Upon a decision of parents (guardians), pre-primary education can be started earlier, but not earlier than the age of 5.   The Vitlis Lyceum provides primary education in compliance with the state standards along with an engineering education. In Lyceum, the education is based on the principles of humanity, democracy and openness (change). Your child will not only gain knowledge in the fields of general sciences, but they will also be educated individually, taking into account the needs of every child.   Specialists of the Vitlis Lyceum will ensure a child’s well-rounded primary education.[:]

VITLIO LICĖJUJE UGDOMOS 21 AMŽIAUS KOMPETENCIJOS:

 • BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS: strategijų naudojimas norint bendrauti su įvairia auditorija, komandinis darbas, norint efektyviai pasiekti grupės tikslą. Lavinamas gebėjimas dirbti tarptautinėse komandose ir tinkluose, atvirose inovacijoms tarpdisciplininėse komandose kurių skirtumai laikomi kūrybiškumo pagrindu.
 • KŪRYBIŠKUMAS IR INOVATYVUMAS: unikalus ir pozityvus požiūris į naujas galimybes, sprendimų būdus, gebėjimas generuoti naujas idėjas ir taikyti naujus darbo metodus. Greitesnis prisitaikymas prie besikeičiančios aplinkos sukuria konkurencinį pranašumą.
 • KRITINIS MĄSTYMAS IR ANALITIŠKUMAS: kvestionavimas, situacijų vertinimas, apmąstymas ir idėjų formulavimas, prognozavimas. Nauja informacija vertinama kritiškai ir per pažinimą kuriamas savo pasaulio matymas.
 • PROBLEMŲ SPRENDIMAS: problemų nustatymas ir kūrybiškų, argumentuotų strategijų taikymas joms išspręsti.
 • SKAITMENINIS RAŠTINGUMAS: pagrindiniai įgūdžiai, siekiant efektyviai ieškoti, pasirinkti, apdoroti, naudoti ir pateikti informaciją.
 • SOCIALINIAI IR KULTŪRINIAI ĮGŪDŽIAI: empatinė sąveika ir savimonė, kad būtų lengviau mokytis, dirbti, gyventi su įvairiais žmonėmis.

LICĖJAUS UGDYMO KRYPTYS

 • INŽINERINIS UGDYMAS

  Vitlio licėjus vadovaujasi LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu patvirtinta Specializuoto ugdymo krypties inžinerinio ugdymo programa.

  Licėjus, atsižvelgdamas į mokinių poreikius ir gebėjimus, suteikia mokiniams galimybę plėtoti ne tik bendrąsias, dalykines kompetencijas, bet ir inžinerinę kompetenciją, padedančią suvokti supančio pasaulio kaitą, problemas, galimybes prisidėti prie postmodernaus pasaulio pokyčių.

  Inžinerinis ugdymas (t. y. inžinerinės minties, inžinerinės kūrybos, inžinerijos mokslo pasiekimais ir inžinerinių tyrimų praktika grįstas ugdymas) yra grindžiamas požiūriu, kad šiuolaikinėje kultūroje mokslinė, inžinerinė, meninė kūryba sinergiškai veikia viena kitą ir yra šiuolaikinės visuomenės progreso variklis.

  Inžinerijos pamokose siekiama, kad mokiniai:

  atpažintų ir stebėtų inžinerinius gaminius, procesus, sistemas, analizuotų inžinerinius sprendimus, suprastų jų prasmę ir esmę, suvoktų inžinerinės kūrybos ir technologinės pažangos svarbą žmonijos gyvenime, jų sąsajas su gamtine, socialine ir kultūrine aplinka, taikytų inžinerines žinias ir gebėjimus, spręsdami įvairias realaus gyvenimo aplinkotyros, aplinkosaugos ir darnaus vystymosi problemas;

  tyrinėtų aplinką, keltų klausimus ir formuotų hipotezes, planuotų ir atliktų nuoseklius tyrimus, apibendrintų gautus duomenis, vertintų jų pakankamumą ir pagrįstumą, identifikuotų klaidas ir ištaisytų netikslumus, formuluotų pagrįstas išvadas;

  kurtų ir modeliuotų inžinerinius procesus ir sistemas, laisvai veiktų naujųjų medijų ir skaitmeninių technologijų lauke, taikytų mokslo, technologijų žinias ir gebėjimus, atlikdami tarpdisciplininius inžinerijos projektus;

  domėdamiesi šiuolaikinių technologijų plėtra, inžinerinės minties ir kūrybos pasiekimais, analizuotų, įvaldytų, taikytų inžinerinės kūrybos būdus; modeliavimo, prototipavimo, projektų valdymo, įgyvendinimo, problemų sprendimo, vertinimo gebėjimus; ugdytųsi praktinio veikimo realiose gyvenimo situacijose ir kritinio mąstymo gebėjimus.

 • STEAM
 • KRYPTINGAS MOKINIŲ IKT KOMPETENCIJŲ UGDYMAS
 • TARPTAUTINĖ KEMBRIDŽO PROGRAMA

LICĖJAUS MOKINIO DIENA

 • Mokinio pasitikimas, pasiruošimas veiklai

 • Formalusis pradinis ir priešmokyklinis ugdymas

  1-4 klasėje organizuojamos šių dalykų pamokos:

  Lietuvių kalba, matematika, pasaulio pažinimas, menai, inžinerija, informatikos pradmenys, sportinė veikla, užsienio kalba (anglų ir ispanų),  pamokos pagal tarptautinę Kembridžo programą.

 • Neformalusis pradinis ir priešmokyklinis ugdymas

  Pamokų ruoša, kūrybinės dirbtuvės, projektinė veikla, išvykos, vaiko priežiūra.

  Pagal vaikų pomėgius organizuojami neformalaus ugdymo būreliai: robotika, programavimas, šachmatai, sportinė veikla, menai, dailės terapija, teatras anglų kalba, dainavimo studija.

MOKYMOSI PRIEMONĖS

 • VAIKAI MOKYSIS PER JUDESĮ SU INTERAKTYVIAIS „IMO“ KUBAIS


  Tai naujas, unikalus mokymosi būdas, leidžiantis sukurti dinaminę mokymosi aplinką. Vaikai mokosi judėdami. Judėjimo integravimas į mokymo(si) procesą sukuria įdomesnę mokymosi aplinką ir labiau įtraukia vaiką. Judesys stimuliuoja smegenis ir turi itin teigiamą poveikį vaikų mokymosi rezultatams. Naudojant mokymo per judesį metodikas, vaikai tampa ramesni ir labiau susikoncentruoja į mokymosi procesą. Visa tai leidžia siekti geresnių mokymosi rezultatų.

 • PIRMOKAI PROGRAMUOS BLUE BOT PAGALBA

  Įdomus naujas robotas skirtas pradinukams. Šis spalvingas, lengvai valdomas ir draugiškas mažasis robotukas padės mokiniams mokytis programavimo, iššifravimo bei problemų sprendimo. Mokytis su Blue-Bot yra neįtikėtinai smagu!

 • VAIKŲ KŪRYBA SU LEGO ROBOTUKAIS

  Mokiniai lavins savo kūrybinius, strateginius bei loginius įgūdžius dirbdami su edukaciniu robotu konstruktoriumi. Mokydamiesi jungti išmanųjį procesorių, motorą, jutiklius ir jau visam pasauliui žinomas LEGO dalis, jaunieji išradėjai ir būsimi mokslininkas, gali pasinerti į mokslo ir atradimo pasaulį kas kart sukonstruodami po naują mokslinį eksperimentą, po naują robotą, po naują atradimą.