Pradinis inžinerinis ir priešmokyklinis ugdymas - Vitlio Licėjus

Pradinis ir priešmokyklinis ugdymas

Pradinis ir priešmokyklinis ugdymas nuotrauka

Vitlio licėjus teikia valstybinius standartus atitinkantį technologinės bei inžinerinės krypties priešmokyklinį ugdymą ir pradinį išsilavinimą. Licėjaus bendroji mokymo programa grindžiama humaniškumo, demokratiškumo, atvirumo (kaitos) principais. Jūsų vaikas įgis ne tik bendrinių mokslo žinių, bet taip pat bus ugdomas individualiai, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko specifinius poreikius.

Vitlio privačios mokyklos pedagogai užtikrina visokeriopą aukščiausios kokybės vaikų nuo 6 arba 5 metų priešmokyklinį inžinerinį ugdymą, o paskui mokymas tęsiamas 1-4 pradinėse klasėse.

 

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 

Vienas iš reikšmingų vaiko ugdymo etapų yra priešmokyklinis ugdymas. Siekiant, kad vaikas užaugtų kūrybinga asmenybe ir atskleistų savo talentus, svarbu kryptingai veikti pozityvaus asmenybės ugdymo linkme jau nuo mažų dienų. Ankstyvas vienerių metų trukmės pasiruošimas mokyklai padeda vaikui geriau adaptuotis vėlesniame pradinio ugdymo etape, leidžia susipažinti su mokymosi tvarka, procesais, suteikia pasitikėjimo savo jėgomis ir užtikrina sklandžią vaiko raidą.

Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio priešmokyklinis vaikų ugdymas Lietuvoje yra privalomas. Jis pradedamas teikti vaikui, kai tais pačiais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai arba gali būti pradedamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, nei vaikui sueina 5 metai (pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatas). Esminis šio vaiko ugdymo etapo tikslas – pažinimo, socialinės, komunikavimo, meninės, sveikatos kompetencijų lavinimas. Institucinis priešmokyklinis ugdymas, nepriklausomai nuo to, ar vaikas lankė darželį, sukuria pagrindus ir prisideda prie vaiko sėkmingo mokymosi, bendravimo ir socialinių įgūdžių vystymo tolimesniame gyvenime. Priešmokyklinukų atliekamos užduotys padeda įsisavinti elementarias žinias, formuoti vertybines nuostatas, stiprinti intelektines, fizines bei emocines galias.

Visgi šių laikų vaikams jau nebeužtenka įgyti tik bazinių kalbinių ir matematinių žinių. Todėl nuo mažumės turi būti nuosekliai ugdomas ir gebėjimas laisvai valdyti technologijas, informacinius srautus, mokytis užsienio kalbų, spręsti problemas tiek individualiai, tiek komandoje, parodyti savo galimybes, o kartu prisiimti ir atsakomybę už sprendimus.

Vitlio licėjaus pedagogų uždavinys yra ugdyti kiekvieną vaiką kaip individualybę, atskleisti vaiko gebėjimus, juos tobulinti. Priešmokyklinis ugdymas mokykloje vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą bei integruojant pasaulyje pripažintą tarptautinę Kembridžo programą. Licėjaus pasirinktas modelis – inžinerinis, STEAM, kryptingas mokinių IKT ugdymas – leis išauginti ne tik išsilavinusius piliečius, bet ir kūrybingus vaikus, kurie sugebės originaliai, efektyviai ir kritiškai mąstyti.

Tėvai, besidomintys priešmokyklinio ugdymo programa Vitlio licėjuje, yra visada laukiami individualiam susitikimui ir pokalbiui, kurio metu detaliau supažindiname su mokykloje taikomais vaikų lavinimo metodais, priešmokyklinukų dienos režimu, veiklomis ir tvarkaraščiu bei atsakome į tėveliams rūpimus klausimus.

Priešmokyklinio ugdymo grupę mūsų mokykloje pabaigę vaikai bus pasiruošę tvirtai žengti į dar įdomesnį ir brandesnį pradinukų pasaulį. O pirmoji klasė nebebus pasitinkama su nežinomybe, baime ar nerimu. Licėjuje atmosfera yra paremta tarpusavio supratimu bei pagarba, čia kuriame saugią aplinką, kurioje tyrinėjame, mokomės žaisdami ir nepamirštame džiaugtis vaikyste. Privalomas priešmokyklinis ugdymas su mūsų specialistų pagalba atitiks individualius kiekvieno penkiamečio ar šešiamečio poreikius, sugebėjimus ir charakterio ypatybes.

 

 

PRADINIS UGDYMAS

 

Kai vaikui tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (arba 6 metai, jei priešmokyklinis ugdymas buvo teikiamas metais anksčiau), pradedamas pradinio ugdymo procesas. Vitlio licėjuje greta elementarių bendrinių vaiko kompetencijų formavimo – dorinio, kalbinio, matematinio, socialinio, meninio, sveikatos ugdymo, ypatingas dėmesys yra skiriamas technologiniam bei inžineriniam ugdymui. Ši mokykloje įgyvendinama specializuota programa yra paremta mokslinių tyrimų praktika, ji žadina vaikų smalsumą, inovatyvumą, padeda kūrybiškai spręsti realaus gyvenimo situacijas. Dėl to pradinį ugdymą Vitlio licėjuje pabaigę mokiniai geriau suvokia pasaulyje vykstančius procesus ir pasitelkę inžinerinę kūrybą lengviau įveikia problemas.

Privaloma pradinio ugdymo programa trunka 4 metus (1-4 klasės), o ją pabaigus įgyjamas pradinis išsilavinimas. Po jos vaikas jau yra pasiruošęs pereiti į kitą formaliojo ugdymo etapą – pagrindinį ugdymą.

VITLIO LICĖJUJE ORGANIZUOJAMO UGDYMO PROCESO NUOSTATOS:

 • Tikima geriausiais vaiko pradais. Palaikomi prasmingi vaikų sumanymai, džiaugiamasi jų laimėjimais.
 • Nauja informacija pateikiama vaiko gyvenimo patirties kontekste.
 • Tiek pradinis, tiek priešmokyklinis ugdymas apima ne vien žinias, gebėjimus, vertybines nuostatas, bet ir pojūčius, jausmus, vaizduotę.
 • Mokytojas ir mokiniai yra lygiaverčiai ugdymo proceso dalyviai.
 • Ugdymo procesas grindžiamas mokinių amžiaus tarpsnio fizinių, psichinių, socialinių, kultūrinių ypatumų pažinimu.
 • Siekiama, kad mokiniai patirtų pažinimo ir atradimo džiaugsmą, mokymosi ir veiklos sėkmę.
 • Mokomasi praktiškai veikiant. Teorinės žinios atskleidžiamos ir įtvirtinamos praktinėje veikloje.
 • Pirmenybė teikiama kuriamajai veiklai. Mokiniai įtraukiami į aktyvią, skatinančią pažinti, patirti ir aiškintis veiklą.
 • Mokiniai skatinami savarankiškai veikti, ieškoti ir reikšti savo mintis.

LICĖJAUS UGDYMO KRYPTYS

 • INŽINERINIS UGDYMAS

  Vitlio licėjus vadovaujasi LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu patvirtinta Specializuoto ugdymo krypties inžinerinio ugdymo programa.

  Licėjus, atsižvelgdamas į mokinių poreikius ir gebėjimus, suteikia mokiniams galimybę plėtoti ne tik bendrąsias, dalykines kompetencijas, bet ir inžinerinę kompetenciją, padedančią suvokti supančio pasaulio kaitą, problemas, galimybes prisidėti prie postmodernaus pasaulio pokyčių.

  Inžinerinis ugdymas (t. y. inžinerinės minties, inžinerinės kūrybos, inžinerijos mokslo pasiekimais ir inžinerinių tyrimų praktika grįstas ugdymas) yra grindžiamas požiūriu, kad šiuolaikinėje kultūroje mokslinė, inžinerinė, meninė kūryba sinergiškai veikia viena kitą ir yra šiuolaikinės visuomenės progreso variklis.

  Inžinerijos pamokose siekiama, kad mokiniai:

  atpažintų ir stebėtų inžinerinius gaminius, procesus, sistemas, analizuotų inžinerinius sprendimus, suprastų jų prasmę ir esmę, suvoktų inžinerinės kūrybos ir technologinės pažangos svarbą žmonijos gyvenime, jų sąsajas su gamtine, socialine ir kultūrine aplinka, taikytų inžinerines žinias ir gebėjimus, spręsdami įvairias realaus gyvenimo aplinkotyros, aplinkosaugos ir darnaus vystymosi problemas;

  tyrinėtų aplinką, keltų klausimus ir formuotų hipotezes, planuotų ir atliktų nuoseklius tyrimus, apibendrintų gautus duomenis, vertintų jų pakankamumą ir pagrįstumą, identifikuotų klaidas ir ištaisytų netikslumus, formuluotų pagrįstas išvadas;

  kurtų ir modeliuotų inžinerinius procesus ir sistemas, laisvai veiktų naujųjų medijų ir skaitmeninių technologijų lauke, taikytų mokslo, technologijų žinias ir gebėjimus, atlikdami tarpdisciplininius inžinerijos projektus;

  domėdamiesi šiuolaikinių technologijų plėtra, inžinerinės minties ir kūrybos pasiekimais, analizuotų, įvaldytų, taikytų inžinerinės kūrybos būdus; modeliavimo, prototipavimo, projektų valdymo, įgyvendinimo, problemų sprendimo, vertinimo gebėjimus; ugdytųsi praktinio veikimo realiose gyvenimo situacijose ir kritinio mąstymo gebėjimus.

 • STEAM
 • KRYPTINGAS MOKINIŲ IKT KOMPETENCIJŲ UGDYMAS
 • TARPTAUTINĖ KEMBRIDŽO PROGRAMA

LICĖJAUS MOKINIO DIENA

 • Mokinio pasitikimas, pasiruošimas veiklai

 • Formalusis pradinis ir priešmokyklinis ugdymas

  1-4 klasėje organizuojamos šių dalykų pamokos:

  Lietuvių kalba, matematika, pasaulio pažinimas, menai, inžinerija, informatikos pradmenys, sportinė veikla, užsienio kalba (anglų ir ispanų),  pamokos pagal tarptautinę Kembridžo programą.

 • Neformalusis pradinis ir priešmokyklinis ugdymas

  Pamokų ruoša, kūrybinės dirbtuvės, projektinė veikla, išvykos, vaiko priežiūra.

  Pagal vaikų pomėgius organizuojami neformalaus ugdymo būreliai: robotika, programavimas, šachmatai, sportinė veikla, menai, dailės terapija, teatras anglų kalba, dainavimo studija.

MOKYMOSI PRIEMONĖS

 • VAIKAI MOKYSIS PER JUDESĮ SU INTERAKTYVIAIS „IMO“ KUBAIS


  Tai naujas, unikalus mokymosi būdas, leidžiantis sukurti dinaminę mokymosi aplinką. Vaikai mokosi judėdami. Judėjimo integravimas į mokymo(si) procesą sukuria įdomesnę mokymosi aplinką ir labiau įtraukia vaiką. Judesys stimuliuoja smegenis ir turi itin teigiamą poveikį vaikų mokymosi rezultatams. Naudojant mokymo per judesį metodikas, vaikai tampa ramesni ir labiau susikoncentruoja į mokymosi procesą. Visa tai leidžia siekti geresnių mokymosi rezultatų.

 • PIRMOKAI PROGRAMUOS BLUE BOT PAGALBA

  Įdomus naujas robotas skirtas pradinukams. Šis spalvingas, lengvai valdomas ir draugiškas mažasis robotukas padės mokiniams mokytis programavimo, iššifravimo bei problemų sprendimo. Mokytis su Blue-Bot yra neįtikėtinai smagu!

 • VAIKŲ KŪRYBA SU LEGO ROBOTUKAIS

  Mokiniai lavins savo kūrybinius, strateginius bei loginius įgūdžius dirbdami su edukaciniu robotu konstruktoriumi. Mokydamiesi jungti išmanųjį procesorių, motorą, jutiklius ir jau visam pasauliui žinomas LEGO dalis, jaunieji išradėjai ir būsimi mokslininkas, gali pasinerti į mokslo ir atradimo pasaulį kas kart sukonstruodami po naują mokslinį eksperimentą, po naują robotą, po naują atradimą.