Pradinis ugdymas - Vitlio Licėjus

Pradinis ugdymas

Pradinis ugdymas nuotrauka

KAIP VITLIO LICĖJUJE UGDOME IŠRADĖJUS?

Perk image Tarptautinis bakalaureatas

2023 m. birželio 6 d. pasaulinė Tarptautinio bakalaureato organizacija suteikė Vitlio licėjui Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programą įgyvendinančios mokyklos kandidatės statusą.

Tarptautinio bakalaureato programa -

tai tarptautiniu mastu pripažinta švietimo programa, dėstoma daugiau nei 150 pasaulio šalių. Jos tikslas – ugdyti žingeidžius, nuovokius ir dėmesingus aplinkai jaunuolius, kurie gerbtų kultūrų skirtumus bei padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį. Ši programa skatina viso pasaulio mokinius tapti aktyviais, užjaučiančiais ir visą gyvenimą besimokančiais asmenimis, kurie supranta, kad kiti žmonės, būdami skirtingi, taip pat gali būti teisūs.

Tarptautinio bakalaureato organizacija siūlo keturių pakopų ugdymo programas:

blankpradinio ugdymo (IB Primary Years);

blankpagrindinės mokyklos (IB Middle Years);

blankdiplomo (IB Diploma) programas;

blankkarjeros sertifikatą suteikianti vidurinio ugdymo programa (IB Career-related Certificate).

Vitlio licėjus įgyvendina Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programą (IB PYP) ir planuoja netrukus pradėti diegti  IB MYP programą 5-8 klasėms.

IB PYP ugdymo turinys apima 6 tarpdisciplinines temas, nagrinėjamas visuose mokomuose dalykuose:

blankKas mes esame

blankKur mes esame (vieta ir laikas)

blankKaip mes išreiškiame save

blankKaip veikia pasaulis

blankKaip mes ugdome save

blankKaip mes dalinamės planeta

Ši programa suteikia mokykloms galimybę įtraukti vietos ir pasaulio problemas į mokymo programą ir veiksmingai leisti mokiniams „išeiti“ už mokyklos ir dalykų mokymosi ribų. Transdiscipliniškumas – tai mokymo programos organizavimo principas, kuriuo siekiama suteikti mokiniams plačią, subalansuotą, konceptualią ir susietą mokymosi patirtį.

Tyrimo programa užtikrina, kad mokiniai įgytų pusiausvyrą tarp konkretaus dalyko žinių, konceptualaus supratimo ir įgūdžių, taip pat galimybių ugdyti Tarptautinio bakalaureato mokinio profilio savybes. Mokiniai supranta, kaip vieno dalyko mokymasis gali pasitarnauti ar būti naudingas siekiant suprasti kitą dalyką.

Tarptautinio bakalaureato mokinys siekia tapti:

blankbendraujančiu,

blanktyrinėjančiu,

blanknebijančiu rizikuoti,

blankprincipingu,

blankatviru pasauliui,

blankrūpestingu,

blankplačių pažiūrų,

blankvisapusišku,

blanksavikritišku,

blankmąstančiu.

blank

Vitlio licėjus – Tarptautinio Bakalaureato pradinio ugdymo programos (angl. IB (PYP)) mokykla kandidatė*. Siekiame gauti IB pasaulinės mokyklos statusą. Pasaulines IB mokyklas sieja bendra filosofija – įsipareigojimas kokybiškam, tarptautiniam švietimui, kuris, mūsų nuomone, yra svarbus mūsų mokiniams.

*Tik IB organizacijos įgaliotos mokyklos gali siūlyti bet kurią iš keturių jos akademinių programų: pradinio ugdymoprogramą (PYP), pagrindinio ugdymo programą (MYP), diplomų programą (DP) arba su karjera susijusią programą (CP). Kandidato statusas negarantuoja, kad leidimas bus suteiktas.

blank

Daugiau informacijos apie IB ir jo programas rasite www.ibo.org

Perk image Inžinerinis ugdymas

blank Siekiame, kad mokiniai atpažintų ir stebėtų inžinerinius gaminius, procesus, sistemas, analizuotų inžinerinius sprendimus, suprastų jų prasmę ir esmę, suvoktų inžinerinės kūrybos ir technologinės pažangos svarbą žmonijos gyvenime, jų sąsajas su gamtine, socialine ir kultūrine aplinka, taikytų inžinerines žinias ir gebėjimus, spręsdami įvairias realaus gyvenimo aplinkotyros, aplinkosaugos ir darnaus vystymosi problemas.

blank Siekiame, kad mokiniai domėdamiesi šiuolaikinių technologijų plėtra, inžinerinės minties ir kūrybos pasiekimais, analizuotų, įvaldytų, taikytų inžinerinės kūrybos būdus; modeliavimo, prototipavimo, projektų valdymo, įgyvendinimo, problemų sprendimo, vertinimo gebėjimus; ugdytųsi praktinio veikimo realiose gyvenimo situacijose ir kritinio mąstymo gebėjimus.

blank Ugdome gebėjimą kurti ir modeliuoti inžinerinius procesus ir sistemas, laisvai veikti naujųjų medijų ir skaitmeninių technologijų lauke, taikyti mokslo, technologijų žinias ir gebėjimus, atlikdami tarpdisciplininius inžinerijos projektus.

blank Inžinerinę kūrybą mokiniai išlaisvina FabLab dirbtuvėse naudodami lazerinę pjaustyklę, 3D spausdintuvą, 3D pieštukus, ploterį ir kurdami STEAM projektus.

Perk image STEAM

blank STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikinių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, susiejantis ugdymą su realiu pasauliu (pokyčiais ir pažanga, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimais).


blank STEAM padeda mokiniams čia ir dabar praktiškai pritaikyti pamokose įgytas žinias, o pati mokymo(si) metodika įgalina suprasti, kaip gali būti siejamas skirtingų mokomųjų dalykų turinys.


blank STEAM metodika leidžia mokiniams suprasti mokslo sąvokas ir reiškinius, ugdyti bendradarbiavimo ir komandinio darbo, kūrybinio ir kritinio mąstymo gebėjimus.


blank Pagrindine veiklos ašimi tampa mokslo ir meno tarpdiscipliniškumo sąsajų paieška, domėjimosi gamtos mokslais skatinimas, įsitraukimo į mokymąsi didinimas. Taip pat dėmesys sutelkiamas į mokinį, jo pažintinę veiklą, mokymąsi tyrinėti, savarankiškai veikti ir priimti sprendimus.

Perk image IKT kompetencijų ugdymas

blankMokome skaitmeninio raštingumo – gebėjimo naudotis skaitmeniniais įrenginiais, ieškoti, vertinti, kaupti, saugiai naudoti, pristatyti informaciją, ja keistis; bendrauti ir bendradarbiauti tinkluose, keisti turimą ir kurti naują skaitmeninį turinį.


blankUgdome informatinį mąstymą – samprotavimo būdą ir problemų sprendimo procesą, kai ugdomi gebėjimai atpažinti, formuluoti ir spręsti uždavinius, analizuoti ir tvarkyti duomenis, taikyti schemas ir modelius, automatizuoti sprendimus naudojantis skaitmeninėmis technologijomis.


blankSudarome galimybę kiekvienam mokiniui ugdytis informatinį mąstymą siekiant sumaniai spręsti realias gyvenimo problemas; ugdytis gebėjimus kūrybiškai, atsakingai ir saugiai taikyti skaitmenines technologijas mokantis ir kitoje asmeninėje veikloje.

Perk image Kompetencijomis grįstas ugdymas

Vitlio licėjuje ne tik akcentuojamas akademinių žinių ir įgūdžių įsisavinimas, bet ir pripažįstamos bei kryptingai ugdomos kompetencijos. Mokykla suformuoja visą kompetencijų bagažą, kuris yra orientuotas į vaiką ir užtikrina, kad mokinys bus pasiruošęs visoms ateities perspektyvoms.

Ugdomos XXI a. kompetencijos:

blankKRITINIS MĄSTYMAS

Ugdome gebėjimą vertinti ir pagrįsti idėjas, argumentus ir sprendimus, mąstyti kritiškai, siūlyti naujus mąstymo aspektus, variantus, atsižvelgti į dalykui būdingus susitarimus, atpažinti ir vertinti tą pačią informaciją, kuri skirtinguose kontekstuose reprezentuojama skirtingai.

blankPROBLEMŲ SPRENDIMAS

Ugdome gebėjimą kelti probleminius klausimus, išskirti spręstinas problemas ir pokyčių reikalaujančias sritis, vertinti įvairias pokyčių alternatyvas, jų moralines, socialines, ekonomines ir ekologines pasekmes.

blankMOKĖJIMAS MOKYTIS

Ugdome gebėjimą siekti įvairių sričių žinių (žinojimo) ir įgūdžių, kritiškai reflektuoti atsižvelgiant į mokymosi tikslus suvokti mokymosi mokytis visuomeninį kontekstą.

blankKOMUNIKAVIMAS

Ugdome gebėjimą kurti, perduoti ir suprasti žinias (faktus, požiūrius ar asmenines nuostatas) etiškai naudojant verbalinėmis ir neverbalinėmis priemonėmis ir technologijomis.

blankKŪRYBIŠKUMAS

Ugdome gebėjimą tyrinėti, generuoti, kurti, vertinti asmeniškai ir kitiems reikšmingas kūrybines idėjas, produktus, problemų sprendimus.

blankSOCIALINĖ, EMOCINĖ, SVEIKA GYVENSENA

Ugdome savimonę ir savitvardą, socialinį sąmoningumą, gebėjimą kurti tarpusavio santykius, atsakingai priimti sprendimus ir rūpintis savo fizine ir psichine sveikata.

blankSKAITMENINĖ

Ugdome gebėjimą naudotis skaitmeninėmis technologijomis užduotims atlikti, mokytis, problemoms spręsti, dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti, valdyti informaciją, efektyviai, tinkamai, saugiai, kritiškai, savarankiškai ir etiškai kurti ir dalytis skaitmeniniu turiniu.

Perk image Aukštesnieji mąstymo gebėjimai

blankTikslingai mokome vaikus mąstymo gebėjimų ir strategijų, kurios padeda savarankiškai apdoroti informaciją bei operuoti ja įvairiais mąstymo lygiais. Padedame vaikams suprasti savo ir kitų mąstymo procesus bei panaudoti juos gyvenimiškose situacijose ir realioms problemoms spręsti.


blankUgdome mokinių loginį, kritinį, kūrybinį mąstymą ir gebėjimą reikšti savo mintis. Naudojame E. de Bono mąstymo kepurių, T. Ryano mąstymo raktų metodus bei mąstymo žemėlapius.


blankMokome taikyti, analizuoti ir vertinti įgytas žinias. Mokiniams formuluojame aukštesnio lygio klausimus pagal B. Bloomo taksonomiją. Ugdome mokinių gebėjimus, kad mokinys pereitų nuo žinių kaupimo iki vertinimo ir pasiektų vertinimo kognityvinį lygį kai besimokantysis išmoksta optimaliai panaudoti turimus žinių ir gebėjimų resursus siekiant galutinio tikslo.

Perk image 7 dalykų sritys

Vitlio licėjus vadovaujasi Lietuvoje patvirtintomis bendrosiomis programomis, specializuoto ugdymo krypties inžinerijos programa bei tarptautine Kembridžo programa. Pradinį ugdymą sudaro septynios dalykų sritys.

blankKALBOS

Licėjuje mokomės lietuvių ir užsienio kalbų: anglų bei ispanų. Anglų kalba mokoma pagal tarptautinę Kembridžo programą, integruojama į gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų pamokas.

blankMATEMATIKA IR IT

Mokiniai mokosi matematikos pagal Lietuvos bendrąją programą ir tarptautinę Kembridžo programą. Nuo pirmos klasės informacinių technologijų pamokoje stiprinamas kompiuterinis raštingumas. Informacinės technologijos integruojamas ir į kitus dalykus. Mokiniai atlieka interaktyvias užduotis, ieško informacijos, įgyvendina įvairius kūrybinius darbus pasitelkiant robotukus, planšetes bei kitas interaktyvias priemones.

blankGAMTOS MOKSLAI

Pasaulio pažinimo mokomės pagal Lietuvos bendrąją programą ir Cambridge Science, kuri remiasi tarptautine Kembridžo programa. Cambridge Science pamokoje ugdymas vyksta anglų kalba.

blankINŽINERIJA

Nuo pirmos klasės mokiniams vedamos inžinerijos pamokos. Ji taip pat integruojama ir į kitus mokomuosius dalykus.

blankMENAI

Muzikos ir dailės pamokose mokiniai ugdo kūrybiškumą, muzikinius ir meninius gebėjimus, įgūdžius bei vertybines nuostatas. Mokosi groti instrumentais, kurti muziką ir dainuoti, plečia žinias dailės raiškos bei istorijos srityse.

blankSOCIALINIS UGDYMAS

Dorinio ugdymo pamokos vyksta kartą per savaitę. Vaikai mokosi kelti etinius, filosofinius klausimus, padedančius geriau pažinti savo emocijas, jausmus, mintis, atveriančius dialogo su kitu galimybę bei norą suprasti buvimo mažose ir didelėse bendruomenėse, kuriose kasdien gyvenama ir veikiama, prasmę.

blankSVEIKA GYVENSENA

Fizinio ugdymo pamokos vyksta 3 kartus per savaitę, vaikai mokomi komandinių ir individualių žaidimų, skatinama sveika gyvensena.

Perk image Pažangos stebėjimas ir vertinimas

blankVitlio licėjuje pradinių klasių mokinio pažangos skatinimui, stebėjimui ir vertinimui ugdymo procese teikiamas grįžtamasis ryšys, padedantis mokiniui gerinti mokymąsi, nukreipiantis, ką dar reikia išmokti, leidžiantis mokytojui pasirinkti veiksmingiausius ugdymo metodus, siekiant kuo geresnių rezultatų.


blankMokytojas mokiniui teikia kokybinį grįžtamąjį ryšį apie tolesnius jo mokymosi žingsnius.


blankVertinimas fiksuojamas elektroniniame dienyne ir pateikiamas aprašomuoju (ideografiniu) būdu.


blankVitlio licėjuje kiekvienas mokinys išgirstas ir pastebėtas. Padedame kiekvienam vaikui patirti individualią, jo gebėjimus, kompetencijas bei poreikius atitinkančią sėkmę.


blankPradinių klasių mokiniai mokosi kelti asmeninius tikslus, reflektuoti ir įsivertinti pagal Vitlio sukurtą metodiką.


blankApie vaiko ugdymo pasiekimus, veiklas ir kylančius iššūkius informaciją suteikiame kasdien. Mokytojo savalaikis ir sistemingas grįžtamasis ryšys tėvams prisideda prie bendradarbiavimo ir vaiko individualių gebėjimų bei kompetencijų ugdymo. 


blankIndividualių pokalbių metu aptariame vaiko ugdomas kompetencijas, pasiekimus, socialinius įgūdžius bei siekiame bendro tikslo – visapusiško vaiko ugdymo.

Perk image Ugdymo aplinka ir kultūra

blankKuriame bendradarbiaujančią aplinką, pagarba ir pasitikėjimu grįstą bendruomenę.


blankUgdymą perkeliame ir į kitas erdves Lietuvoje bei užsienyje, siekdami ugdyti visapusiškai išsilavinusį žmogų.


blankVitlio mokiniai yra pasaulinės bendruomenės nariai – ugdome tarpkultūrines kompetencijas dalyvaudami tarptautiniuose Erasmus+ bei NordPlius projektuose.


blankVitlio licėjaus mokinių laukia STEAM centras – FabLab dirbtuvės, IT klasė, gamtos mokslų laboratorija, erdvios klasės su ergonomiškais baldais ir interaktyviais ekranais, žaidimų ir sporto aikštelė.


blankĮtraukiančiai mokytis, įsisavinti pamokoje perteikiamas žinias padeda robotų programavimas, papildytos realybės programos, interaktyvūs ekranai ir kitos modernios mokymosi priemonės.

Perk image Licėjaus mokinio diena
blank LICĖJAUS MOKINIO DIENA:

Ateities g. 44

blank
blank
blank

07:30 – 08:30 Mokinio pasitikimas, pusryčiai, pasiruošimas veiklai

08:30 – 15:00 Vyksta 6 dalykų pamokos

15:00 – 18:00 Neformalusis pradinis ugdymas

Antakalnio g. 54

blank
blank
blank

07:30 – 08:30 Mokinio pasitikimas, pusryčiai, pasiruošimas veiklai

08:30 – 15:00 Vyksta 6 dalykų pamokos

15:00 – 18:00 Neformalusis pradinis ugdymas

blank

lt_LTLithuanian